FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
1 d’agost de 2014

  L'Associació Catalana de Llevadores (ACL), juntament amb la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) i els Col·legis Oficials d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Girona, Lleida i de Tarragona han volgut fer arribar a la societat i a totes les professions sanitàries, el seu posicionament i la seva opinió sobre l'aparició recent a Espanya de la figura de la doula, que existeix des de fa temps en d’altres països, anglosaxons i nòrdics fonamentalment, amb unes atribucions diferents a les que aquí està prenent aquest col·lectiu.

  Les primeres doules van aparèixer a la Grècia Clàssica, i eren dones que ja eren mares i que n'aconsellaven a altres que ho serien, basant-se en les seves vivències. La societat ha evolucionat molt des de d’aleshores i les professions sanitàries també. L’especialització i la qualificació és alta i això permet a les dones obtenir uns serveis sanitaris garantits pels professionals, en primer terme i pels organismes governamentals en últim lloc.

  La llevadora és un dels professionals de la salut de referència de les dones, parelles i família, pel que fa a:

  • Proporcionar atenció integral en l'embaràs, part i puerperi, com també del nadó en la seva etapa neonatal.
  • Desenvolupa coneixements, actituds, habilitats i valors per acompanyar a la dona en totes les etapes de la seva vida sexual i reproductiva, amb una formació regulada en l'àmbit internacional i reconeguda en l'àmbit nacional mitjançant el seu programa formatiu definit per competències.
  • Compagina els seus coneixements científics i la seva proximitat a la ciutadania.
  • Garanteix cures de qualitat i es responsabilitza de les conseqüències de les seves accions regulades competencialment.
  • Proporciona atenció en salut sexual i reproductiva en l'àmbit de la sanitat pública i de la privada.

  Aquestes institucions consideren important l'existència de grups d'ajuda mútua que actuen de manera voluntària i altruista, contribuint juntament amb les llevadores a la millora de la salut. No obstant això, l'intent de professionalització d'un col·lectiu que no està regulat competencialment, té certs riscos, ja que en determinades ocasions equivoquen el seu comès excedint en les seves tasques, arribant a oferir a les famílies serveis per als quals, realment no estan formades, acreditades ni capacitades.

  És per això que insten a les dones a què s'informin rigorosament a l'hora de triar qui es responsabilitza amb elles del seu embaràs, part i puerperi per tal de prendre una decisió conscient i responsable. Les dones tenen dret a tenir al seu costat un/a professional amb formació universitària basada en l'evidència científica (llevadora) i al mateix temps, propera. Altres figures en molts casos no tenen cap preparació sanitària, compten només amb un bagatge basat en la seva pròpia experiència sobre la maternitat (doula), o amb formació en altres camps que no formen part de la salut pròpiament.
  L'Associació Catalana de Llevadores, juntament amb la Federación de Asociaciones de Matronas de España i els Col·legis Oficials d'Infermeres i Infermers han demanat a la Conselleria de Sanitat i al Ministerio de Sanidad que posin en marxa els mecanismes necessaris per evitar accions intrusistes d'aquest col·lectiu que poden provocar errors fatals per a la dona i el seu nadó.