El Boletín Oficial del Estado del 8 de novembre recull la publicació de la convocatòria de la prova, que se celebrarà en modalitat virtual. Es poden presentar les sol·licituds d’inscripció fins al 23 de novembre.

La prova extraordinària per a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària serà l’11 de desembre

El Ministeri d'Universitats ha fet pública la resolució per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d'Infermera Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, que tindrà lloc el proper dia 11 de desembre en modalitat virtual en primera convocatòria. Des que l’any 2005 es va fer públic el Reial Decret 450/2005 de 22 d'abril sobre especialitats infermeres, milers d’infermeres i infermers de l’àmbit de l’atenció primària van quedar a l’espera d’aquesta convocatòria que permetés reconèixer la seva feina i especialització.

Informació d'interès
 

El Ministeri d’Universitats té habilitada una adreça de correu electrònic amb la finalitat de relacionar-se amb les participants a efectes d’informació, inscripció, incidències tècniques amb la inscripció:
alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es

A efectes de comunicació i altres incidències amb el procés avaluador ja en curs, els aspirants s’ha de dirigir a la Comisión Evaluadora de la prueba de Enfermería Familiar y Comunitaria, que tindrà la seva seu al Ministeri d’Universitats (Paseo de la Castellana, 162, planta 17, 28071 Madrid).

El requisit per a la presentació de la prova és figurar a la llista d’admesos.

El Ministeri publicarà el llistat provisional d’admesos i exclosos a la web del Ministeri d’Universitats al següent enllaç, dintre de l’apartat sol·licitud, informació relacionada:

http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria

Els aspirants han de comprovar que no figuren a la llista d’exclosos i també confirmar que consten a la llista d’admesos. Es disposa de 10 dies naturals, fins al dia 18 de novembre de 2021, per resoldre qualsevol defecte. Les al·legacions s’han de dirigir a l’adreça electrònica alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es i presentar-les també per registre adreçades a: Ministerio de Universidades, Paseo de la Castellana, 162, planta 17, 28071 Madrid.

Inscripció a la prova

Serà requisit indispensable la inscripció per a la participació en la prova objectiva. El termini de la presentació de les sol·licituds d’inscripció serà de 15 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOE (23 de novembre). Només es podran inscriure les aspirants que apareguin a les llistes provisionals i definitives d’admesos.

Per a la formalització de la inscripció s’haurà de complir:

Si no estàs registrada a la web del Ministeri d’Educació, hauràs de registrar-te o entrar amb una signatura electrònica o clau PIN.

a) Nom i cognoms.

b) DNI o NIE o Document d’identitat.

c) Data de naixement.

d) Aportar un compte de correu electrònic que servirà per a la realització de la prova.

e) Acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades aplicable.

f) Compromís durant la celebració de la prova a respectar les normes de l’examen, a no consultar en cap moment textos, manuals, qualsevol altre document o dispositiu electrònic de suport ni utilitzar l’ajuda de cap persona, des de l’inici de l’exercici fins al final d’aquest.

a) S’ha d’indicar únicament a l’assumpte el número de DNI/NIE.

b) La imatge anirà en un arxiu amb format JPG.

c) Ha de tenir una mida aproximada de 25 kB d’informació.

d) El nom del fitxer ha de ser únicament el número de DNI, NIE o passaport amb les lletres en majúscules i sense guions.
 

La no remissió d’aquesta fotografia serà causa d’exclusió.

L’Administració podrà, en qualsevol moment, sol·licitar l’acreditació de la documentació dels sol·licitants, si així ho considerés necessari.

Els aspirants que no realitzin el procés d’inscripció descrit anteriorment quedaran automàticament exclosos de la prova objectiva.

Requisits tècnics específics per a la realització de l’examen

Els aspirants hauran de disposar d’un ordinador, tauleta electrònica o telèfon que funcioni correctament i que compti amb:

 • Sistema operatiu no obsolet i actualitzat, essent els recomanats Android, Linux, macOS o Windows.
 • Navegador web actualitzat, essent els recomanats: Chrome, Edge, Firefox (especialment per a Windows), Opera, Safari (especialment per a macOS).
 • Càmera web.
 • Accés a internet.
   

Dates de celebració de la prova

La primera convocatòria tindrà lloc el dissabte 11 de desembre de 2021. La segona convocatòria dintre dels 10 mesos següents a la primera convocatòria. La data, hora i lloc de celebració es comunicarà a través d’una nota informativa a la pàgina web del Ministeri d’Universitats.

A la primera convocatòria del dia 11, els aspirants seran convocats segons els cognoms en diferents franges horàries.

 • Dissabte, 11 de desembre de 2021 a les 8.30 h (hora peninsular). Els aspirants que el seu primer cognom estigui comprès entre VAAMONDE RODRIGUEZ fins FERNANDEZ MÁRQUEZ, inclòs.
 • Dissabte, 11 de desembre de 2021 a les 12.00 h (hora peninsular). Els aspirants que el seu primer cognom estigui comprès entre FERNANDEZ MARTIN fins MOLINE CRISTIA, inclòs.
 • Dissabte, 11 de desembre de 2021 a les 16.00 h (hora peninsular). Els aspirants que el seu primer cognom estigui comprès entre MOLINERO GARCIA fins URQUIZA ARRIETA, inclòs.

 

Fase de demostració i obtenció del codi d’accés a la prova

Durant els dies previs i amb l’avís a la web del Ministeri d’Universitats es realitzarà una fase de demostració del funcionament de la plataforma de la UNED on es desenvoluparà la prova.

Per accedir s’ha d’entrar al web: https://entrada.aulavirgtualexamenes.es/

Clicar al requadre “sol·licitar codi d’accés”.

El codi t’arribarà al teu compte de correu facilitat amb la sol·licitud. S’ha de guardar curosament per tal de poder accedir el dia de la prova.

Es podrà accedir tantes vegades com es vulgui per fer proves en un entorn que es diu “sala d’espera” amb un examen de prova.

 

Celebració de la prova

Els dispositius han d’estar dotats de webcam.

L’aspirant podrà accedir a la plataforma des de 20 minuts abans de l’hora del començament de la prova.

Per accedir ha d’introduir el compte de correu electrònic i el codi d’accés. El compte de correu electrònic ha de ser obligatòriament aquell on hagi rebut el codi d’accés.

 

Problemes de connexió el dia de la prova

En cas d’incidència tècnica que afecti de manera general a tots els aspirants i que impedeixi l’accés a la plataforma, com ara una caiguda del sistema o de la xarxa de transmissió de dades, la Comissió Avaluadora, després d’escoltar el criteri dels tècnics responsables de la plataforma, podrà adoptar les decisions que consideri procedents tenint en compte l’interès dels aspirants.

En cas d’abandonament per raons personals o exclusivament atribuïbles al seu dispositiu, es guardaran les preguntes respostes fins llavors per un temps de vint minuts. Durant aquest temps, podrà retornar a la prova, repetint els passos d’entrada a la plataforma a través de qualsevol dispositiu amb accés a internet i webcam. Transcorregut el termini, l’accés a la prova restarà tancat i es qualificaran les preguntes respostes fins aquell moment.

 

Contingut i estructura de la prova objectiva

Les preguntes versaran sobre les bases científiques i tecnològiques necessàries per a la pràctica actualitzada de l'especialitat de Familiar i Comunitària i estan recollides al programa formatiu corresponent de la mateixa especialitat.

La prova objectiva serà en modalitat virtual, escrita i constarà de dues parts, que es realitzaran de manera ininterrompuda el mateix dia. Les preguntes i respostes apareixeran aleatòriament i permetran avançar, tirar enrere i corregir respostes. Les preguntes de reserva seran les 10 últimes i estaran degudament identificades.

PRIMERA PART:

 • Durada de 2 hores.
 • Consistirà en un qüestionari de 100 preguntes tipus test, més 10 de reserva, de respostes múltiples, de les que només una d'elles serà vàlida.
 • Qualificació: el qüestionari de test es valorarà sobre una escala de 0 a 100 punts.

Resposta correcta

suma

+ 1 punt

Resposta incorrecta

resta

- 0,35 punts

Respostes en blanc

igual

= 0 punts

 

SEGONA PART:

 • Durada d’1 hora.
 • Consistirà en l'anàlisi de 5 casos clínics referits a l'especialitat, amb 5 preguntes amb respostes alternatives, de les que només una serà la correcta.
 • Qualificació: aquesta segona part de la prova es valorarà sobre una escala de 0 a 100 punts, integrant la suma de les puntuacions obtingudes a cada cas clínic sobre una escala de 0 a 20 punts.
   

Resposta correcta

suma

+ 4 punts

Resposta incorrecta

resta

- 1 punt

Respostes en blanc

igual

= 0 punts

 

Els aspirants podran finalitzar la segona part de la prova en qualsevol moment clicant el requadre “Finalizar examen” i si és el cas, el botó “Terminar”.

Tres hores després del començament de la prova, es tancarà la plataforma conservant totes les respostes introduïdes fins llavors i la prova haurà finalitzat.

 

Avaluació i qualificació final

L'avaluació de la prova objectiva de l'aspirant, sobre una escala de 0 a 200 punts, estarà integrada per la suma de les puntuacions que obtingui l'aspirant en cada una de les dues parts que la componen.

La qualificació final de cada aspirant serà d’apte o no apte.

Apte: 40 punts en cadascuna de les parts com a mínim i 100 punts en la suma d'ambdues.

No apte: menys de 40 punts en alguna de les parts o menys de 100 punts en la suma d'ambdues.

Un cop celebrada la prova, en un termini de 5 dies es faran públiques les plantilles provisionals de les respostes considerades correctes per la Comissió Avaluadora.

http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria

En un termini de tres dies naturals a comptar des de la publicació de les plantilles provisionals a la que s'ha fet referència, els interessats podran presentar les reclamacions que estimin pertinents al correu electrònic: alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es


Aspirants amb diverses sol·licituds de títol d’especialista per la via excepcional

Tot i que per la via excepcional només es pot accedir a un únic títol d’infermera especialista, en el cas que un aspirant admès a la realització de la prova objectiva de Familiar i Comunitària, a més, hagi sol·licitat o sol·liciti posteriorment altres títols d’infermer especialista a través també de la via excepcional i reuneixi els requisits, podrà optar a les respectives proves d’avaluació.

Una vegada superada la prova d’accés al títol d’especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, l’interessat, en un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació dels llistats definitius d’aptes, haurà de presentar una sol·licitud indicant si desitja obtenir aquest títol d’especialista o desitja esperar a la realització d’alguna altra prova d’avaluació d’altres especialitats.