El Boletín Oficial del Estado del 28 d’octubre recull la publicació de la convocatòria de la segona prova objectiva per a l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària, que se celebrarà en modalitat virtual. Es poden presentar les sol·licituds d’inscripció fins al 17 de novembre.

La segona prova extraordinària per a l’especialitat d’Infermeria Familiar i Comunitària serà el 26 de novembre

El Ministeri d'Universitats ha fet pública la resolució de 20 d'octubre de 2022, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es modifica la de 4 de novembre de 2021, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària; i es convoca la segona convocatòria de la prova objectiva, que tindrà lloc el proper dia 26 de novembre en modalitat virtual en segona convocatòria.

Convocatòria


Es convoca la segona prova objectiva per a l'accés al títol d'Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària d'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria segona del Reial decret 450/2005, de 22 d'abril.

Aquesta convocatòria es publicarà, en la pàgina web del Ministeri d'Universitats (https://www.universidades.gob.es/), apartats «Enseñanzas Universitaria; Gestión de títulos universitarios; Títulos universitarios españoles; Especialidad: Enfermería Familiar y Comunitaria - Presentación a prueba objetiva»


Descripció de l'avaluació

La prova d'avaluació de l'aptitud professional s'efectuarà de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució de 4 de novembre de 2021, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària, llevat del que disposa la present resolució i serà única per a tot el territori espanyol.

Requisits dels aspirants

Haver sol·licitat l'obtenció del títol d'infermer especialista conforme al recollit en l'apartat 4 de la disposició transitòria segona, sobre l'accés excepcional al títol d'Especialista del referit Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, i figurar en la relació d'admesos a la prova objectiva.

Relacions amb els participants


El Ministeri d’Universitats té habilitada una adreça de correu electrònic amb la finalitat que els aspirants s’hi dirigeixin per a informació addicional no recollida en aquesta resolució sobre la convocatòria, la inscripció, o en el seu cas, incidències tècniques per al servei d'inscripció o un altre tipus d'al·legacions relacionades amb la prova: alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències relatives al procés avaluador ja en curs, els aspirants hauran de dirigir-se la Comissió Avaluadora de la prova d'Infermeria Familiar i Comunitària, que tindrà la seva seu en el Ministeri d'Universitats, passeig de la Castellana, núm. 162, planta 17, 28071 Madrid.

Al llarg del procés selectiu, tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del seu desenvolupament es publicarà en la pàgina web del Ministeri d'Universitats (http://run.gob.es/enfermeria-familiarcomunitaria).


Termini i forma de presentació de les sol·licituds d'inscripció i documentació

Serà requisit indispensable la inscripció per a la participació en la prova objectiva per a tots els interessats que no ho van fer en la primera convocatòria. Els inscrits en l'esmentada primera convocatòria, no repetiran aquest procés, tret que requereixin actualitzar les dades aportades en la primera convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció serà de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de publicació d'aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Únicament els aspirants que apareguin en la relació definitiva d'aspirants admesos publicada podran realitzar aquesta inscripció, que es realitzarà en la pàgina web del Ministeri d'Universitats: http://run.gob.es/enfermeria-familiarcomunitaria.

Convocatòria i calendari de les proves

Els aspirants admesos a la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària podran participar en aquesta segona prova, que és l'última del procés d'accés excepcional a l'esmentada especialitat.

La data de celebració de la segona convocatòria: 26 de novembre de 2022.

La relació dels aspirants, amb assenyalament de l'hora per a efectuar la prova es comunicarà mitjançant nota informativa, a través de la pàgina web del Ministeri d'Universitats.

Els aspirants que no es presentin en la data i hora assignada per a segona convocatòria, no disposaran de possibilitat de repetir aquesta.

Durada de la prova: La prova tindrà una durada ininterrompuda de tres hores.

Avaluació i qualificació final dels aspirants per la Comissió Avaluadora

Una vegada celebrada la prova, en un termini de cinc dies hàbils, es faran públiques les plantilles provisionals de les respostes considerades correctes per la Comissió Avaluadora, mitjançant l'exhibició de les mateixes en la pàgina web del Ministeri d'Universitats, en la següent adreça electrònica: http://run.gob.es/enfermeria-familiarcomunitaria.

En un termini de tres dies naturals a comptar des de la publicació de les plantilles provisionals a la qual s'ha fet referència, els interessats podran presentar les reclamacions que estimin pertinents, respecte a la formulació de les preguntes i de les corresponents respostes correctes, en l'aplicació web que s'habilitarà a aquest efecte en la pàgina web indicada anteriorment dins de l'apartat «Qüestionaris de la prova objectiva». Les reclamacions interposades per qualsevol altra via seran descartades.


Accés a la resolució