FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
5 d’abril de 2024

El ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, en sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2024, i en compliment del que disposen els articles 53 i 37 dels Estatuts col·legials, ha adoptat l’acord de convocatòria d’eleccions el 3 de juliol de 2024.

Convocatòria d'eleccions a la Junta de Govern del_COIB

El ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, en sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2024, i en compliment del que disposen els articles 53 i 37 dels Estatuts col·legials, ha adoptat l’acord de convocatòria d’eleccions per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern sota les següents condicions:
 

1. Data de celebració: 3 de juliol de 2024.

2. Horari de la votació: de les 9:00 a les 20:00 hores.

3. Modalitat de la votació, de conformitat amb l’article 36 dels Estatuts:

 • Vot telemàtic de conformitat amb el Reglament del COIB publicat al DOGC en data 31 de gener de 2024, i declarat adequat a la legalitat per la Resolució US/140/2024, de 22 de gener.
 • Vot per correu postal, d’acord amb l’article 44 dels Estatuts.

4. Lloc de la votació, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de vot telemàtic:

Presencial, on s’instal·laran terminals físiques des de la qual es podrà emetre el vot telemàtic:

 • Barcelona: a la seu col·legial al Carrer Pujades, nº 350, 3a pl.
 • Igualada: C/ Sant Pau, 9.
 • Vilafranca del Penedès: C/ Escorxador, 21.
 • Manresa: C/ Saleses,10.
 • Castelldefels: Passeig Pi Tort, 81.
 • Berga: C/ Mestre Pedret, 2.
 • Vilanova i la Geltrú: Jardins de Francesc Macià, s/n.
 • Mataró: C/ Galicia, 191.
 • Vic: Passeig de la Generalitat, 1.
 • Terrassa: C/ Sant Pau, 6.
 • Sabadell: Ctra. de Prats de Lluçanès, 16.
 • Granollers: C/ Lledoner, 6.
   

Telemàtic, mitjançant qualsevol terminal habilitada connectada a Internet o altres dispositius electrònics particulars dels electors.

5. Càrrecs objecte d’elecció: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, vicesecretari/a, tresorer/a i 7 vocals.

6. Requisits necessaris per a ser elegible per a qualsevol dels càrrecs, d’acord amb allò que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts col·legials:

 1. Estar col·legiada.
 2. En exercici de la professió.
 3. Figurar en el cens electoral.
 4. No trobar-se afectat per prohibició legal o estatutària.

7. Ordre de prelació del vot:

 1. Vot telemàtic urna electrònica a les seus de votació.
 2. Vot telemàtic mitjançant dispositius electrònics particulars dels electors.
 3. Vot per correu postal.

 

Barcelona, 3 d’abril de 2024