4 de gener de 2024

Reunió del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya amb el Departament de Salut per exposar les demandes prioritàries de les corporacions professionals en l'àmbit competencial del Govern, per a la millora de la situació professional i laboral de les infermeres: complements específics de Grup i Nivell, a l’espera de l’A1; la categoria laboral per a les especialitats i el desenvolupament dels àmbits d’especialitat de la Medicoquirúrgica; així com la incorporació de les infermeres als òrgans de decisió de les polítiques de salut.

Consell i col·legis demanen els complements específics de Grup i Nivell per a les infermeres i la categoria laboral de les especialitats, al conseller Balcells

La Dra. Glòria Jodar, directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), i degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), va mantenir una reunió ahir, dimecres 3 de gener, amb el conseller de Salut, Manel Balcells; a la qual també van assistir Enric Mateo (tresorer del COIB), Lluïsa Garcia (presidenta del COIGI), Mercè Porté (presidenta del COILL) i Estrella Martínez (vicedegana del CCIIC i vocal del CODITA), en representació dels respectius col·legis.

La reunió tenia com a objectiu principal apropar postures entre el Departament de Salut i les corporacions professionals que, en reiterades ocasions, han demanat una solució per a la precària situació professional i laboral de les infermeres i infermers catalans. Conjuntura agreujada per la ratificació 'exprés', el 12 de desembre, del III Acord de condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (ICS), un any després de l'aprovació del III Conveni col·lectiu del SISCAT i "amb injerències en l'ordenació professional". Un malestar que la degana Jodar ha traslladat al conseller posant èmfasi en la funció negociadora de sindicats i patronals en l'àmbit laboral i retributiu, però que no "els pertoca intervenir en acords i decisions d'ordenació de la professió que són competència dels col·legis professionals".

Consell i col·legis han expressat el seu malestar perquè "ja fa catorze mesos que vam presentar l'últim informe al Departament i, oportunitat rere oportunitat, s'obvien les nostres propostes, sense incorporar cap de les millores substancials que proposem per a les infermeres i infermers i perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya rebin les millors cures professionals en tots els àmbits".

Amb l'objectiu de trobar una sortida a la "situació de bloqueig" del desenvolupament professional de les infermeres catalanes, el Consell ha tornat a exposar les prioritats més immediates, alineades amb els objectius i accions del Fòrum de Diàleg Professional i consensuades amb les societats científiques, proveïdors, universitats i sindicats.

• Lideratge i presència infermera en la planificació, compra i provisió de serveis

La primera de les propostes fa referència al lideratge i la participació de les infermeres en la planificació, compra i provisió de serveis del sistema de salut. Denuncien els col·legis que "no només no s'han incorporat infermeres en els àmbits de planificació i gestió del Departament de Salut, el CatSalut i les entitats proveïdores; sinó que continuem sense estar presents en els òrgans de decisió i governança"; tot recordant els canvis al capdavant de la Direcció General dels Professionals de la Salut o, més recentment, de la Gerència de l'ICS, liderades per infermeres fins fa uns mesos.

• Complements específics de Grup i Nivell per a les infermeres, a l'espera de l'A1

Un sostre de vidre amb biaix de gènere, però també acadèmic. Tot i que fa més de 10 anys de la creació del Grau en Infermeria (240 ECTS), el reconeixement de les especialitats per la via de la Formació Sanitària Especialitzada (FSE), els mestratges o els estudis de doctorat; el Ministerio de Sanidad encara no ha facilitat que la funció pública permeti que les infermeres s'incorporin al nivell A1. Una situació "salvable" en opinió dels col·legis professionals que van demanar al conseller que, igual que han fet altres territoris de l'Estat, "s'introdueixin els corresponents Complements Específics, competència de les CCAA, equiparant-nos al GRUP i NIVELL que ens pertoca". Tanmateix, els col·legis van manifestar davant el conseller la perplexitat per “la situació concreta de les llevadores catalanes que, en el marc europeu, estan obligades per llei a cursar l’especialitat i ni tan sols elles gaudeixen d’aquests complements, el dia d’avui”.

• Categoria laboral per a les especialitats i desenvolupament de Medicoquirúrgica

Lligada a la competència del Departament de Salut, es van demanar també el reconeixement immediat de la categoria laboral de totes les especialitats infermeres a Catalunya, on només les llevadores (Infermeria Obstetricoginecològica) la tenen reconeguda, amb "l'aplicació efectiva del marc general dels serveis infermers especialistes en l'àmbit territorial de Catalunya (SISCAT) sobre la base de la Formació Sanitària Especialitzada, desenvolupada a través del sistema IIR i/o l'accés al títol per la via excepcional". També es va insistir en la incorporació de l'especialitat com a "valor diferenciador a la convocatòria de places en els pròxims concursos d'oposició"; i, un pas més enllà, l'ordenació especifica des dels col·legis professionals que reguli la categoria de l'especialitat d'Infermeria Medicoquirúrgica, reconeguda des de l'any 2005 (RD 450/2005 de 22 d'abril), però sense pla formatiu desenvolupat.

• Gestió Infermera de la Demanda des de la integració de serveis

Un altre dels punts exposats com a prioritaris fa referència a la Gestió Infermera de la Demanda Infermera, regulada pel Consell en dos acords publicats al DOGC (2013 i 2016) i "sovint mal interpretats o directament obviats, tot i les múltiples consideracions fetes", va apuntar Glòria Jodar. En aquest sentit, es va proposar al conseller la implementació dels 4 projectes “MAGID” d’innovació a tot el territori SISCAT. Concretament, es va proposar avaluar i analitzar la situació dels EAP de Catalunya mitjançant l'eina “XGID” per poder prendre decisions de forma integral, tant organitzatives com de necessitats de formació continuada, entre altres; la creació d'una plataforma de formació digital a partir de la simulació de casos, en clau comunitat de pràctica “SIMGID"; que es garanteixi que els models organitzatius donin compliment als acords del CCIIC que integren, d’entre d’altres, les activitats de promoció i prevenció de la salut a la GID; la integració de les eines desenvolupades dins les guies terapèutiques de l'Estació Clínica de treball i altres programaris; i, per últim, l'actualització dels indicadors del SISAP d'acord amb la Comissió de seguiment de la GID del CCIIC.

5.- Prescripció infermera 

Per últim, el Consell es va oferir a, junt amb la Direcció General de Professionals de la Salut i la Gerència del Medicament, accelerar la integració de les guies d'indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres a l'e-CAP amb la màxima urgència; prioritzant les guies terapèutiques de Prescripció Infermera ja aprovades pel Ministerio de Sanidad amb l'objectiu d'evitar les duplicitats generades actualment per validar prescripcions pròpies de la competència infermera i que es tradueixen en una pèrdua de temps, generen confusió i són "una ineficiència injustificable" del sistema de salut.

Al tancament de la reunió, el conseller Balcells va posar sobre la taula la possibilitat de crear una comissió tècnica professional per estudiar la implantació de les millores presentades, proposta pendent d’estudi per part del CCIIC i els col·legis professionals.