25 d’agost de 2023

  Infermeria Familiar i Comunitària amb 171 places, seguida d'Obstetricoginecologia amb 71, Salut Mental amb 58, Pediatria amb 43, Geriatria amb 37 i del Treball amb 11 places. La sol·licitud a la prova selectiva, que serà el 20 de gener de 2024, es pot fer en dos períodes discontinus, de l'1 al 8 de setembre i de l'11 al 15 de setembre de 2023.

  Infermeria Familiar i Comunitària amb 171 places, seguida d'Obstetricoginecologia amb 71, Salut Mental amb 58, Pediatria amb 43, Geriatria amb 37 i del Treball amb 11 places.

  La Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut ha aprovat l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2023 per accedir l'any 2024 a places de formació sanitària especialitzada per a Infermeria.

   

  En total, s'ofereixen 2.108 places per a les especialitats infermeres, 2.032 de les quals corresponen a centres de titularitat pública i 76 a centres de titularitat privada. A més, la convocatòria indica que 148 de les places podran ser cobertes pel torn de persones amb discapacitat i 21 persones que no siguin titulars d'una autorització de residència a Espanya.

  A Catalunya, l'oferta és concretament de 391 places, corresponents a les següents especialitats:

  - 171 Infermeria Familiar i Comunitària.

  - 71 Infermeria Obstetricoginecològica.

  - 58 Infermeria Salut Mental.

  - 43 Infermeria Pediàtrica.

  - 37 Infermeria Geriàtrica.

  - 11 Infermeria del Treball.

  La prova selectiva per accedir a les places oferides a la present convocatòria es durà a terme el dia 20 de gener de 2024, a les 15:00 hores, i consistirà a contestar un qüestionari de 200 preguntes més 10 preguntes de reserva. Cada pregunta constarà de quatre opcions de resposta, de les quals només una serà la correcta. L'exercici tindrà una durada de quatre hores i mitja.

  La presentació de la sol·licitud de participació en les proves selectives es podrà realitzar en dos períodes discontinus, segons l'hora peninsular espanyola:

  - Des de les 10.00.00 hores del dia 1 de setembre de 2023 fins a les 14.30.00 hores del dia 8 de setembre de 2023;

  - i entre les 9.00.00 hores del dia 11 de setembre de 2023 fins a les 17.00.00 hores del dia 15 de setembre de 2023.

  El model 790 de sol·licitud s’omplirà i presentarà a través de la Seu electrònica del Ministeri de Sanitat (codi SIA 2897569), disponible al següent enllaç:

  https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=2897569

  i la taxa de drets d'examen per a les especialitats d'Infermeria serà de 23,33 euros.

  Els requisits i el procediment de la convocatòria es poden consultar a “Orden SND/990/2023, de 17 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2023 para el acceso en el año 2024, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física” (BOE Núm. 202 de 24 d’agost de 2023):

  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/24/pdfs/BOE-A-2023-18623.pdf

  Foto: Infermera pediátrica © Ariadna Creus i Àngel García (Banc d’Imatges Infermeres)