9 de març de 2023

Poden optar a l’ajut les infermeres col·legiades al COIB. El termini de presentació finalitza el 5 de maig del 2023.

La Càtedra d’Infermeria UB – COIB convoca dos premis per a publicacions científiques amb perspectiva de gènere

La Comissió de Seguiment de la Càtedra Infermeria de la Universitat de Barcelona - Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) convoca dos premis a publicacions científiques amb la finalitat de donar visibilitat i fomentar els millors treballs de recerca en perspectiva de gènere. Poden optar als premis els investigadors i les investigadores infermeres, que estiguin col·legiades al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), que presentin treballs de recerca sobre l’àmbit de la perspectiva de gènere en infermeria publicats entre els anys 2020-2022 a revistes nacionals i internacionals amb factor d'impacte.

El premi, que és nominal i es concedeix exclusivament a la persona guanyadora, té una dotació econòmica de 1.200 euros per a la millor publicació en revistes indexades en la Journal Citation Reports i un altre premi de 800 euros per a la millor publicació en revistes indexades en SCOPUS (subjectes als impostos corresponents). Els premis es lliuraran al sol·licitant, que haurà de ser el primer signant, l’últim signant o autor de correspondència de la publicació.

Qui pot optar-hi?

Els requisits que han de complir els sol·licitants per optar a l’ajut són infermeres que es trobin al corrent de la seva col·legiació en el COIB, que hagin publicat en l’àmbit nacional o internacional sobre la perspectiva de gènere en infermeria i que figurin com a primer autor/a, últim autor/a o autor/a de correspondència de la publicació.

Els requisits de la publicació són que les publicacions en modalitat original o revisió, articles que hagin estat publicats en una revista del Journal Citation Reports o SCOPUS i la data de publicació/acceptació de la publicació ha de ser entre els anys 2020-2022.

La sol·licitud haurà de presentar-se acompanyada de la documentació següent: la publicació de la revista en document PDF, justificant que pugui acreditar la col·legiació al COIB, com ara un rebut de col·legiació o el carnet col·legial, i la presentació de la sol·licitud implica l'acceptació sense reserva de les bases de la convocatòria i la responsabilitat de la veracitat de les dades facilitades.

En el cas dels col·lectius d’estudiants, PAS i PDI, hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat (annex 1), via instància genèrica a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona, que es pot consultar a la web https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html, adreçades a l'Oficina d’Afers Generals del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, fins al 5 de maig del 2023.

Els sol·licitants que no es trobin entre aquests tres col·lectius, podran presentar la sol·licitud que es pot consultar a la web https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, adreçades a l'Oficina d’Afers Generals del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, fins al 5 de maig del 2023.

La comissió avaluadora designada per els membres de la Càtedra Infermeria UB-COIB, a partir de la seva expertesa en l’àmbit, valorarà les sol·licituds presentades. La resolució es publicarà abans del 30 de juny del 2023 a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona.

En cas de dubtes i consultes, es poden adreçar al canal de dubtes i consultes establert per la Universitat de Barcelona.

Sobre la Càtedra d'Infermeria

La càtedra UB-COIB és fruit de la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per impulsar la recerca, la formació i la transferència del coneixement en l’àmbit de la infermeria, així com organitzar activitats per visibilitzar l’aportació de les infermeres a la salut de la ciutadania.