7 de gener de 2020

Seguint amb el procés de la convocatòria d’eleccions al COIB, que es duran a terme el 24 de febrer, s’ha obert el període de candidatures. Les col·legiades i col·legiats que vulguin presentar candidatura poden fer-ho fins el 16 de gener.

S’obre el període de presentació de candidatures a les eleccions del COIB

Els càrrecs objecte d’elecció són els de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i 8 vocals.

Els requisits necessaris per a ser elegible per a qualsevol dels càrrecs, d’acord amb allò que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts col·legials son:

 

  • Estar col·legiat/da.
  • Figurar en el cens electoral.
  • No trobar-se afectat per prohibició o inhabilitació legal o estatutària.

En el cas de les vocalies, les candidatures hauran de presentar la documentació acreditativa de les especialitats d’infermeria dels seus membres -per original o còpia compulsada-, de conformitat amb l’acord de la mesa electoral de 11 de desembre de 2019.

Les candidatures acceptades per la Mesa Electoral seran proclamades el proper 21 de gener. En cas que una candidatura sigui exclosa, hi haurà un període de reclamació, entre el 23 i el 24 de gener. Aquestes seran resoltes per la Mesa a data 27 i 28 de gener. 
 

Consulta tota la informació sobre el procés electoral al COIB