FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
16 de novembre de 2019

El ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2019, i en compliment del que disposen els articles 53 i 37 dels Estatuts col·legials, ha adoptat l’acord de convocatòria d’eleccions el 24 de febrer de 2020.

Convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COIB

El ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2019, i en compliment del que disposen els articles 53 i 37 dels Estatuts col·legials, ha adoptat l’acord de convocatòria d’eleccions per cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern sota les següents condicions:

 

  1. Data de celebració: 24 de febrer de 2020.
  2. Horari de la votació: de les 9:00 hores a les 22:00 hores.
  3. Lloc de la votació: seu col·legial al Carrer Pujades, nº 350, tercera planta, de Barcelona.
  4. Càrrecs objecte d’elecció: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i 8 vocals.
  5. Requisits necessaris per a ser elegible per a qualsevol dels càrrecs, d’acord amb allò que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts col·legials:
  • Estar col·legiat/da.
  • Figurar en el cens electoral.
  • No trobar-se afectat per prohibició o inhabilitació legal o estatutària.

La data de les eleccions ha estat escollida a fi d’afavorir la participació de col·legiades i col·legiats, així com l’òptim desenvolupament del procés electoral tenint en compte el períodes vacacionals i de dies festius que impliquen desembre i gener.