19 de juliol de 2023

  La Dra. Glòria Jodar Solà, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) compareix davant del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

  La Dra. Glòria Jodar Solà, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) compareix davant del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

  La Dra. Glòria Jodar, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), defensa "un sistema centrat en la bona salut de ciutadans i professionals". Així ho ha manifestat en la seva compareixença davant del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) d’avui, 19 de juliol.

  La intervenció de la Dra. Jodar s'emmarca dins de la roda consultiva que efectua el grup de treball del CTESC que elabora l'Informe Sector de la Salut i que en aquesta ocasió ha convocat les organitzacions col·legials i en la qual ha participat també el Dr. Lluís Esteve Balaguer, coordinador executiu del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

  La manca de professionals o la jubilació massiva d'infermeres i metges en els pròxims anys i l'escassa capacitat de reposició de plantilles que, el dia d'avui, té Catalunya; ha estat un dels punts principals abordats durant la sessió que s’ha pogut seguir telemàticament. La formació, capacitació i desenvolupament professional per donar resposta a les necessitats de la població; i el benestar i millora de les condicions contractuals dels professionals de la salut, també han estat eixos de discussió.

  El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

  El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. La seva composició, amb una àmplia representació institucional, permet que esdevingui un fòrum permanent d’assessorament, anàlisi i debat entre l’Administració i la societat en general. Recull les propostes dels agents socials que hi són representats, alhora que analitza l’adequació de les polítiques governamentals a les necessitats de la societat. Això ha de servir per fomentar la interacció productiva d’idees i propostes i, en definitiva, per reforçar el diàleg social a Catalunya.

   

  Entre les funcions més destacades del CTESC:

  • Emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre:
   • Els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat, amb l'excepció de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat.
   • Els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació.
   • Els avantprojectes de llei o els projectes de disposicions administratives que afecten l'organització, les competències o el funcionament del Consell.
   • Qualsevol altra matèria en què, per precepte exprés d'una llei, sigui obligatori de consultar el Consell.
  • Emetre dictamen sobre els plans i els programes que el Govern pot considerar que tenen una transcendència especial en la regulació de les matèries que es recullen com a pròpies del Consell, i també sobre els assumptes que, facultativament, li sotmetin a consulta el Govern o els consellers o conselleres o bé les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determini per reglament.
  • Elaborar propostes, informes o estudis a sol·licitud del Govern o els consellers o conselleres o per iniciativa pròpia sobre matèries de l'àmbit de les seves competències.
  • Elaborar i trametre al Govern, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixin les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació.
  • Elaborar i trametre al Govern un informe anual sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya.
  • Regular el règim d'organització i funcionament intern propi, d'acord amb el que estableix aquesta llei; en especial, elaborar el Reglament intern i, anualment, la proposta de pressupost del Consell.
  • Participar i promoure la participació en congressos, jornades, seminaris i conferències relacionats amb matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, i promoure iniciatives relacionades amb l'estudi, el debat i la difusió d'aquestes matèries.
  • Totes les funcions i competències que li siguin assignades per llei.

  Més informació: https://ctesc.gencat.cat/

  Foto © CTESC