29 d’agost de 2019

Després que dimarts el govern aprovés el Decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, avui ja s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). D’aquesta manera, entra en vigor i les infermeres i infermeres ja podran acreditar-se en els àmbits de les cures generals i en el de cures especialitzades per tal de dispensar medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica.

El 30 d’agost s’inicia el procediment perquè les infermeres es puguin acreditar per prescriure

Tal com recull el text del decret publicat al DOGC, queden oberts dos procediments per a acreditar les infermeres que compleixin els requisits per a l’acreditació –en el cas de l’àmbit de cures generals són estar en possessió del títol de grau en infermeria, diplomatura en infermeria o ATS o equivalent i acreditar una experiència laboral mínima d’un any com a infermera.

En el procediment extraordinari per a les infermeres del SISCAT, unes 30 mil segons el Departament de Salut, les infermeres no hauran de fer la sol·licitud. Seran els centres de treball els que gestionin les peticions en el termini dels propers quatre mesos prèvia conformitat de les interessades. En el procediment ordinari, adreçat a la resta d’infermeres que treballen per compte aliè fora del SISCAT o per compte propi, podran demanar la seva acreditació de forma ordinària de forma telemàtica i amb signatura digital. Tots els procediments es duran a terme a través del portal canalempresa.gencat.cat o a través de la seu electrònica seu.gencat.cat.

El COIB habilita un servei de suport per a les col·legiades
 

Davant aquest nou marc legal i els dubtes que poden aparèixer entre les infermeres i infermers sobre el procediment d’acreditació o sobre la prescripció infermera en general, el COIB ha habilitat mecanismes d’atenció col·legial específics que ajudin a resoldre dubtes o assistir a les col·legiades i col·legiats que ho necessitin.

Qualsevol petició o consulta es pot adreçar per diferents vies

  • Contactant amb el teu gestor personal
  • Trucant al telèfon d’atenció gratuïta: 900 705 705
  • Enviant un correu electrònic: precripcio@coib.cat

D’altra banda, l’espai web www.coib.cat/prescripcio recull tota la informació de servei que la infermera i infermer pot necessitar per a conèixer els criteris d’acreditació i per posar en marxa el procediment, amb materials de consulta específics relacionats amb preguntes freqüents, el catàleg de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica i accés a les alertes farmacèutiques.

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel Garcia | Banc d'Imatges Infermeres.