31 de març de 2020

Atesa la publicació del RDL 10/2020 de 29 de març en el qual s’estableixen mesures especials de confinament per a totes les activitats no reconegudes com a essencials, la Junta de Govern decideix mantenir l’atenció a col·legiades i col·legiats, evitant la presencialitat a la seu corporativa, però garantint la major part de tràmits de manera telefònica o per via telemàtica.

Nou comunicat del Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de Barcelona vers la publicació del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de març

El Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) és una corporació de dret públic i estructura democràtica, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació vigent en matèria de col·legis professionals, al qual han de pertànyer totes les infermeres i infermers que, d’acord amb la legislació vigent, exerceixen la professió en qualsevol de les seves modalitats a la província de Barcelona, ja sigui de forma independent o bé al servei de l’Administració central de l’Estat, o de la comunitat autònoma, la local, la institucional, o de qualsevol entitat pública o privada.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) té atorgades funcions públiques encaminades a garantir les activitats de tramitació i suport a les infermeres i infermers de la nostra demarcació i que han estat declarades essencials per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara del Real Decreto 463/2020 de 14 de març. 

Entenem, doncs, que el COIB està realitzant una activitat essencial en relació al suport a la pràctica assistencial dels professionals destinats a la lluita contra la COVID-19. Per aquest motiu, a partir del 30 de març de 2020 s’executaran serveis mínims prioritzant sempre l’atenció telefònica i on line.

En cas de ser del tot imprescindible la presencialitat, s’haurà de trucar prèviament al COIB per concertar dia i hora.

En aquests moments, el personal del COIB presta majoritàriament els seus serveis en la modalitat de teletreball, excepte un petit contingent de l’àrea d’atenció col·legial que, per la seva naturalesa, requereix la presència d’alguns treballadors per assegurar aquesta prestació de serveis mínims.

És per això que us recomanem que utilitzeu els canals de contacte telemàtics amb els treballadors del COIB i no utilitzeu la visita presencial, excepte en aquells casos que sigui necessari per gestions de caràcter ineludible.

NOU Horari d’atenció col·legial mentre siguin vigents aquestes mesures:

✅ De dilluns a divendres de 9 h - 15h al telèfon gratuit d'atenció col·legial 900 705 705  o al correu info@coib.cat

L’espai per a suport i informació per a professionals sobre la crisi sanitària del SARS-CoV-2 a Catalunya mantindrà els seus horaris:

✅ coronavirus@coib.cat
✅ telèfon 649 50 50 52 en horari de 8 a 20h., de dilluns a diumenge