16 de maig de 2023

L’informe d’auditoria destaca la implicació i la professionalitat de l’equip de gestió i de les persones entrevistades, la comunicació de missatges de sensibilització mediambiental i l’anàlisi d’indicadors

El COIB torna a superar de manera satisfactòria l’auditoria de les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha superat sense cap incidència i amb diversos punts forts l’auditoria de recertificació del seu sistema de gestió de la qualitat, d’acord amb les normes ISO 9001:2015 –de gestió de la qualitat dels seus processos– i ISO 14001:2015 –de gestió ambiental. L’auditoria es va dur a terme els dies 11 i 12 de maig de 2023.

L’informe d’auditoria de revisió del sistema de gestió de la qualitat del COIB ha estat realitzat per l’empresa Bureau Veritas, que ha destacat com a punts forts la implicació i la professionalitat de tot l’equip de gestió i del personal entrevistat, la visió ambiental de l’activitat i la comunicació de missatges de sensibilització mediambiental a les col·legiades i l’anàlisi d’indicadors. Com a oportunitats de millora, l’informe esmenta, entre d’altres, la incorporació de cursos sobre medi ambient al pla de formació adreçat als treballadors, la incorporació de les iniciatives que està duent a terme el COIB per digitalitzar processos dins les millores de la gestió mediambiental. L’auditoria no ha manifestat cap no conformitat.

El sistema de gestió de la qualitat del COIB forma part del pla de millora contínua de la corporació, per tal de garantir la qualitat dels serveis que la corporació ofereix a les seves col·legiades i assegurar que les seves actuacions es fan de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El COIB es va certificar per primer cop de la ISO 9001 l’any 2005 i de la ISO 14001, l’any 2014.