FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Sistema Nacional de Salut fa pública l’oferta de la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a 1.683 places de formació via residència de les especialitats d’Infermeria obstètrico-ginecològica, salut mental, treball, pediatria, familiar i comunitària i geriatria. El període de presentació de les sol·licituds per a la presentació a les proves és del 9 al 21 de desembre de 2020, ambdós inclosos. La data de la prova serà el proper 27 de març de 2021.

Convocades les proves d’accés a l’IIR 2021

Feu clic aquí per consultar el Butlletí Oficial de l’Estat número 317, del 4 de desembre de 2020

A continuació us detallem la informació d'interès per a tot el procediment:

Termini per a la presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 9 al 21 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

Places convocades:

Total: 1.683

Convocades les proves d’accés a l’IIR 2021

Prova selectiva:

El sistema de selecció consisteix en un exercici de 175 preguntes d’elecció múltiple més 10 de reserva (la seva duració serà de quatre hores) i en la valoració de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris de grau/diplomat i, si és el cas, del títol de doctor.

L’examen es realitzarà el proper dia 27 de març de 2021.

Requisits dels candidats:

  1. En relació a la nacionalitat: Els aspirants hauran d'estar en possessió de la nacionalitat espanyola. Consultar altres supòsits en el BOE, punt 1, apartat c i d. Nacionalitat.
  2. En relació a la titulació: Estar en possessió del títol que habilita per a l’exercici de la professió d’infermer/a per optar a les places d’especialitats d’infermeria.
  3. En relació a l’idioma: els aspirants nacionals d’estats on la llengua oficial no sigui el castellà només seran admesos si acrediten coneixement suficient d’aquest. Consultar indicacions i excepcions en el BOE, punt 1,apartat g.
  4. Els candidats que actualment estiguin realitzant un període de formació especialitzada en plaça de resident, obtinguda en altres convocatòries, només es podrà presentar si juntament amb la sol·licitud presenta renúncia prèvia a la plaça de formació de què es disposa.

Consultar altres requisits en el BOE, punt 1, apartat f.


Sol·licituds:

Els candidats hauran d’omplir el model 790 de “Sol·licitud d’admissió a proves selectives d’accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxes de drets d’examen” que es trobarà a la web del Ministeri de Sanitat a partir que s’obri el període d’inscripció. A la sol·licitud es remarcarà la localitat on es vol realitzar l'examen, entre altres, es troba Barcelona. La tramitació i el pagament s’haurà de fer de manera online, s’haurà de seguir les diferents instruccions, clica aquí.

Només es podrà fer de manera presencial excepcionalment aquelles persones que no disposin de DNI/NIE per a la seva autentificació. Els requisits per poder fer aquest tràmit online és estar en disposició d’una signatura electrònica reconeguda de persona física o de la Cl@ve permanente. Per a més informació sobre aquest tema clica aquí i aquí.

Taxes de drets d’examen:

Les taxes d’examen a pagar son 30,49 euros. Podeu consultar les situacions d’exempció i bonificacions de pagament de les taxes de dret d'examen al BOE, apartat 2.6, punt e.

Documentació a presentar:

  • La instància (Model 790) degudament signada. És requisit imprescindible la signatura, en cas de són signar la instància serà rebutjada.
  • Document Nacional d'Identitat.
  • Títol d’infermera.
  • Certificació acadèmica de notes.

La presentació d’aquesta documentació s’haurà de fer en un format o altre en funció si la sol·licitud es fa on line (adjuntar pdf) o si es fa presencial (original i fotocòpies).

Consultar altra documentació a presentar com el doctorat, certificat de coneixement d’idioma en el BOE, punt 2.6.

Lloc de presentació de la documentació si es fa de manera presencial:

Registre de la Delegació del Govern a Barcelona, situada al C/ Bergara, 12, de Barcelona. Actualment, per poder fer qualsevol gestió a la delegació del govern s`ha de demanar cita prèvia. Recordeu que només podran fer la gestió presencial les infermeres que no puguin acreditar-se amb un DNI o NIE. Per demanar cita prèvia feu clic aquí.

Règim de formació i duració dels programes:

Els candidats que finalment obtinguin plaça de formació formalitzaran l'oportú contracte de treball amb l'entitat titular de la institució que li hagi estat adjudicada.
La durada dels programes formatius serà de dos anys per totes les especialitats.

Altres dates:

A partir del 26 de gener de 2021 es farà la publicació provisional d’admesos a la web del Ministeri de Sanitat.