Per al COIB, el catàleg de medicaments recollits és insuficient, tot i que suposa un avenç en el reconeixement de l’autonomia de les infermeres en la pràctica clínica

El Ministeri de Sanitat valida les guies de prescripció infermera d'hipertensió i de diabetis

El Ministeri de Sanitat ha donat llum verda a les noves guies i protocols que, juntament amb el de ferides i nafres, fa possible que les infermeres puguin indicar la dispensació de medicaments a persones amb malalties cròniques.

Les infermeres i els infermers tenen des del dia 5 de juliol dues noves guies de prescripció infermera, que es recullen a la Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se validan las Guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de: Hipertensión, y la de: Diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que publica el Boletín Oficial el Estado, que dota les infermeres de nous recursos i amplia l'horitzó professional del col·lectiu.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) considera que el catàleg de medicaments que es recull en les guies és insuficient, encara que es tracta d’un pas endavant en el reconeixement de la pràctica clínica autònoma de les infermeres i de l’autoritat legal de les seves indicacions. El COIB considera que no hauria d’existir un llistat restringit de medicaments per a les infermeres i recorda que les infermeres sempre han utilitzat i seguit les guies d’actuació que recullen les millors evidencies. Com passa amb els altres professionals de la salut que poden prescriure, les infermeres haurien de tenir accés al catàleg de medicaments i prescriure seguint les evidencies terapèutiques que es recullen a les guies, juntament amb la valoració, i tenint sempre en compte les característiques individuals de cada persona i de cada situació.

Les tres guies que s’han publicat contemplen que, en cas que s’hagi de prorrogar el tractament, serà necessària una prescripció mèdica inicial perquè la infermera acreditada pugui fer el seguiment de la persona atesa. El COIB es mostra en desacord amb aquest punt de la resolució, perquè limita l’autonomia de les infermeres.

En qualsevol cas, malgrat la retallada del catàleg de medicaments que es va proposar inicialment per a la prescripció infermera en aquests àmbits de cura –com va passar amb la Guia de Ferides, aprovada el novembre de 2020–, aquesta regulació, juntament amb la integració de la prescripció infermera dins el sistema de recepta electrònica (SIRE) amb signatura pròpia, permetrà agilitar el procés assistencial i millorar la resolució.

Els nous protocols d’indicació infermera redactats i aprovats al si de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut assenten les bases perquè les conselleries de salut puguin acomodar a la seva pràctica assistencial la prescripció per part de les infermeres, en funció del que recull aquesta resolució.

No obstant això, en aquests moments, el sistema integrat de recepta electrònica (SIRE) encara no està preparat perquè les infermeres puguin indicar medicaments subjectes a prescripció mèdica de manera autònoma. També serà necessari que els diversos proveïdors de salut adaptin els seus sistemes d’informació per tal de poder realitzar aquestes indicacions. El Servei Català de la Salut (CatSalut) ja està treballant per dur a terme aquest desenvolupament.

Guia d’hipertensió

La Guia d’hipertensió aborda l’assistència en el tractament farmacològic de les persones amb hipertensió arterial –que és la causa més freqüent de discapacitat i mortalitat prematura relacionada amb la malaltia cardiovascular a Espanya–, així com de les persones en situació de crisi hipertensiva.

La regulació contempla la intervenció de la infermera a l’inici, la modificació de la pauta o la interrupció temporal del tractament i identifica els productes i medicaments que estan subjectes a la seva prescripció, com ara alguns diürètics o agents beta-bloquejants i bloquejants, així com els inhibidors i els antagonistes de l’enzim convertidor d’angiotensina (ECA).

Guia de diabetis

En el cas de la Guia de diabetis, el text posa l’accent en la necessitat de protocol·litzar el seguiment del tractament farmacològic d’aquestes persones i aborda l’actuació infermera, no només directament a la diabetis mellitus (tipus 1 i tipus 2), sinó en altres processos relacionats amb la malaltia com són el peu diabètic, la microangiopatia diabètica (retinopatia diabètica, neuropatia diabètica i nefropatia diabètica, amb o sense insuficiència renal crònica) i la macroangiopatia diabètica (malaltia cerebrovascular i malaltia cardiovascular). Tot i així, la guia no fa referencia a la diabetis gestacional, que és un problema de salut que atenen les infermeres que treballen a l’atenció primària, especialment les llevadores.

El catàleg subjecte a prescripció infermera inclou diversos tipus d’insulines i anàlegs, la metformina, els derivats de les sulfonilurees, els carbohidrats o el glucagó.