1 de desembre de 2021

  Premis i Beques curs 2021-2022 de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

  L'Acadèmia convoca els seus premis institucionals del curs 2021-2022, termini de presentació de candidatures: 1 de febrer de 2022.

  Premi Carolina Meléndez (a la trajectòria professional)

  Objectius

  Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

  Bases

  Per optar al Premi és imprescindible:

  1. Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, acompanyada d’una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi, i haurà de ser acceptada i/o presentada per la Societat Catalanobalear d’Infermeria a la Junta de Govern de l'Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.

  2. El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals han de ser anteriors al termini de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.

  3. Les candidatures s’hauran de fer arribar en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2022. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
  Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.
  Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no serà acceptada.

  4. El premi estarà dotat d’una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.

  5. El premi podrà declarar-se desert.

  6. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 24 de maig de 2022.

  7. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

  Tribunal.

  1. El tribunal del premi “Carolina Meléndez” estarà format per la Junta de Govern de l’Acadèmia, a proposta de les candidatures presentades per part de la Societat Catalanobalear d’Infermeria, que es podrà assessorar per aquelles persones que cregui més adients en relació a les propostes presentades.
  2. La decisió del Jurat serà inapel·lable i, no es farà difusió de les puntuacions assignades a les candidatures presentades, excepte a títol individual i referida a la pròpia candidatura presentada, en cas de demanar-ho.

  0 Comentaris
  19 de novembre de 2021

   II Beca "Más tiempo y mejor"- Mielona múltiple - Sanofi Genzyme

   II Beca Més Temps i Millor per a projectes que millorin la qualitat de vida de pacients amb Mieloma Múltiple
   Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels pacients amb mieloma
   múltiple, Sanofi convoca la segona edició de la seva beca 'Més Temps i Millor', per a projectes innovadors i multidisciplinaris que ajudin al seu dia a dia els que pateixen la malaltia i el seu entorn.

   Poden presentar-se fundacions, associacions de pacients, societats medicocientífiques o qualsevol persona gran d'edat resident a Espanya sempre que ho faci en col·laboració amb alguna entitat, fundació o associació, i que tingui vinculació, d'alguna manera, amb pacients amb MM.

   Entre les propostes presentades, una comissió especialitzada seleccionarà un únic projecte que rebrà una beca per valor de 5.000 euros per al desenvolupament.

   Per accedir a tota la informació clica aquí

   0 Comentaris
   3 de novembre de 2021

    5a edició dels Premis de Recerca en Infermeria “Fundació Vila Saborit”

    La Fundació Vila-Saborit, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona van posar en marxa l’any 2016 els Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera.

    Aquests premis tenen dues categories:

    A) Tesis doctorals (bianual)

    B) Treballs finals de màster (es convoca cada any) 

    Poden ser candidats:


    A. Infermers doctors que hagin defensat la tesi en els últims tres anys i que hagin obtingut una qualificació de cum laude. Han d’adjuntar el títol de doctor amb aquesta menció.

    B. Aquells professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster (TFM), en l’àrea de coneixement de la infermeria. Han d’haver defensat el TFM en el curs acadèmic 2019-2020 o 2020-2021. Els candidats han d’haver obtingut una qualificació mínima de 8. Han d’adjuntar l’expedient acadèmic del màster cursat.

    La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oficials oferts per les universitats catalanes.

    Els treballs han de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Poden versar sobre qualsevol àrea de coneixement d’infermeria.

    Modalitat A: Tesis doctorals: convocatòria bianual

    1r premi: 1.500 €
    1r accèssit: 1.000 €
    2n accèssit: 500 €
     

    Modalitat B: Treballs finals de màster: convocatòria anual

    1r premi: 1.000 €

    Dos accèssits: 500 € (cadascun)

    Terminis i lloc de lliurament de candidatures:

    Les candidatures s’han de presentar físicament a la secretaria dels premis, situada al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona (carrer Josep Trueta, s/n), o per correu electrònic a l’adreça premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera, i han d’incloure la documentació degudament emplenada en els formats establerts.

    El termini de lliurament de candidatures s’iniciarà el 2 de setembre del 2021 i finalitzarà el 23 de desembre del 2021. Només s’admetran les propostes en el format i el termini estipulat.

    Per accedir a tota la informació dels premis clica aquí

     

    0 Comentaris
    14 de setembre de 2021

    XII Premio Nacional de Enfermería Juan Ciudad de Granada

    Fomentar i promoure la investigació en els professionals de la infermeria.

    Els Premis es concediran a treballs de recerca d'Infermeria originals i inèdits escrits en llengua castellana, presentats per Col·legiats d'àmbit nacional.

    No seran objecte d'aquests premis els treballs subvencionats per altres entitats científiques o comercials, treballs fi de grau, de fi de màster o tesis doctorals presentades amb aquesta finalitat.

    S'estableixen tres modalitats de premi:

    • un primer premi per als treballs de recerca finalitzats que hagin suposat una transferència per a la salut de la població i signifiquin una millora en les cures de salut,
    • un segon premi per a un projecte de recerca l'investigador principal sigui un professional d'infermeria
    • un tercer premi correspondrà a un Accèssit denominat "Infermeria Jove", que s'atorgarà a la feina de recerca original i inèdit presentat amb aquesta finalitat a l'Certamen per professionals d'infermeria col·legiats de Granada, que haguessin acabat els estudis universitaris fins a quatre anys anteriors a la present convocatòria, havent d'acreditar l'any de finalització dels estudis d'infermeria.

    Un mateix treball només es podrà presentar a un dels premis. En el cas de presentar per al "Accèssit Infermeria Jove", s'haurà de fer constar expressament el lema: "XII Premi Nacional d'Infermeria Juan Ciutat de Granada. Accèssit Infermeria Jove ".

    L'autor o primer signant de cada treball ha de presentar juntament amb la documentació establerta en aquestes bases, una declaració jurada que el treball és original i inèdit i no ha estat finançat anteriorment.

    La dotació econòmica serà de 3.000 € * per al treball premiat en primer lloc; 2.000 € * per al premiat en segon lloc i 1.000 € * per al premiat al Accèssit Infermeria Jove.

    El primer premi es lliurarà en l'acte de lliurament d'aquests premis.
    El segon premi d'investigació tindrà una dotació mínima de 1.500 € i màxima de 2.000 €, que es distribuiran de la següent manera:

    • Un primer pagament de 1.000 € que es percebrà automàticament amb la concessió de el premi.
    • Un segon pagament de 500 € que es percebrà al lliurament de la memòria de la feina d'investigació realitzat.

    Una gratificació addicional per un import màxim de 500 € per a aquells el treball hagi estat publicat o acceptat per a la seva publicació en una revista o un altre mitjà editorial de reconegut prestigi. Per percebre aquesta gratificació, hauran de remetre a l'CODEGRA en un termini màxim de 18 mesos des de la concessió de el premi, una còpia de la publicació o de el document d'acceptació del seu treball. A les publicacions caldrà fer esment a l'apartat d'agraïments que l'article ha estat possible gràcies al finançament de l'I Col·legi Oficial d'Infermeria de Granada.
    El premi Accèssit Infermeria Jove es lliurarà en l'acte de lliurament d'aquests premis.

    * La dotació econòmica està subjecta a retenció fiscal.

    TERMINI DE PRESENTACIÓ: Podran optar a aquest els treballs presentats fins al 30 de setembre de 2021.

    PRESENTACIÓ: Els treballs que optin a aquest Certamen hauran de ser presentats a través del formulari habilitat a aquest efecte. Pots accedir a través de l'enllaç previst a l'inici de estasmismas bases.

    La presentació dels mateixos ha de contenir els següents arxius:

    Arxiu 1. Resum de no més de 500 paraules de la feina presentat.
    Arxiu 2. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per personalitzar-lo.
    Arxiu 3. Un document en què constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e-mail). Juntament amb el certificat de col·legiació actualitzat.

    Només podran concórrer professionals en possessió de el Títol de Diplomat o Grau en Infermeria, que es trobin col·legiats en qualsevol dels col·legis d'el Territori Nacional.

    Els premis podran quedar deserts.

    Els concursants, pel simple fet de participar en la Convocatòria, renuncien a tota classe d'acció judicial o extrajudicial contra la decisió de l'Jurat, que serà inapel·lable.

    Per accedir a tota la informació clica aquí

    0 Comentaris

    Convocatòria IV Premi de Recerca de l'ASCISAM

    Aquest 2021 torna el Premi de Recerca de l’Associació Catalana d’Infermeria de Salut Mental (ASCISAM) per reconèixer i premiar els projectes de recerca de les infermeres de salut mental en qualsevol dels seus àmbits.

    Bases del IV Premi de Recerca de l'ASCISAM

    0 Comentaris
    23 de juny de 2021

    Premios Enfermería en Desarrollo 2021

    Els premis estan dirigits a tots els professionals, col·lectius i institucions que tenen algun tipus de vinculació amb la infermeria: infermeres, infermeres especialistes, fisioterapeutes, estudiants de qualsevol de les disciplines anteriors, associacions de pacients o professionals, col·legis professionals, associacions científiques, facultats universitàries, centres d'atenció primària, sociosanitària o hospitalària, adreces d'infermeria, col·lectius socials i altres institucions relacionades amb la infermeria.

    Estan organitzats per la revista Infermeria en Desenvolupament com a complement a la seva tasca editorial de difusió dels valors de la professió, tenen dos grans propòsits: suport professional i reconeixement.

    Per accedir a tota la informació referent els premis clica aquí

    Quan preparis la teva candidatura, tingues en compte que el termini només estarà obert fins al 16 de juliol.

    0 Comentaris

    20a Edició de Premis de Recerca Atenció Sociosanitària Fundació Mutuam Conviure

    La Fundació Mutuam Conviure fidel al seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària convoca la 20a edició del Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària.

    0 Comentaris
    8 de juny de 2021

     Beca 2021 Carles Capdevila "Cura de les Persones"

     La beca d’enguany premia un projecte innovador per a la cura de les persones, per millorar l’atenció global del pacient amb problemes de salut tenint en compte l’atenció psicosocial i emocional tant a l’afectat com al seu entorn. Enguany, la beca se centra en pal·liar les seqüeles físiques i psicològiques del covid, tant des del punt de vista assistencial com mèdic. Estrès, angoixa, ansietat, depressió, insomni o incertesa són alguns dels efectes indirectes més freqüents en la població. Els directes són pèrdua de capacitat respiratòria, pèrdua de musculatura, dificultats per realitzar moviments, per tornar a caminar, menjar o comunicar-se així com seqüeles en el sistema nerviós central, renals o cardiovasculars. Descarrega les bases de convocatòria (PDF 300Kb)

     0 Comentaris
     8 de juny de 2021

     23 edición Premios Metas de Enfermería 2021

     PRIMER PREMI D'INVESTIGACIÓ dotat amb 3.000 euros
     Accèssit dotat amb una subscripció anual a ENFERTECA per a cada un dels membres de l'equip.

     Bases Generals Premis 2021
     1r.- Poden optar a aquest premi tots els professionals infermers (espanyols i estrangers), a excepció dels membres que componen el jurat i aquells que hagin rebut finançament o alguna quantia econòmica pel mateix estudi. L'equip investigador pot estar compost per professionals d'altres disciplines, però al menys el / la investigadora principal ha de ser infermera / o.
     2n.- La participació pot ser a títol individual o col·lectiu.

     3r.- Els treballs, que seran inèdits i escrits en llengua espanyola, podran versar sobre qualsevol àrea de coneixements de la infermeria. La presentació dels mateixos haurà de realitzar obligatòriament mitjançant el següent correu electrònic habilitat per a això: premiosmetasinvestigacion@grupo-paradigma.com, contenint els següents arxius:

     Arxiu 1. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per personalitzar-lo.

     Arxiu 2. On constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e-mail).

     4t.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 10 de setembre de 2021. No s'acceptarà cap treball que es rebi en amb posterioritat a aquesta data.

     5è. Els premis es decidiran per un jurat compost per membres de Consell Editorial, de el Consell Assessor i de el Comitè Científic de Metes d'Infermeria, així com per professionals d'infermeria externs a l'editorial i experts en investigació, que constituiran a l'almenys el 50 % dels membres de jurat.

     6è.- La decisió de l'jurat es farà públic a través de la revista Fites d'Infermeria en el mes de desembre de 2021. Metes d'Infermeria es reserva el dret a divulgar mitjançant algun altre mitjà de difusió dels premis atorgats.

     7è. La decisió de l'jurat serà inapel·lable, podent deixar desert el premi convocat si, al seu parer, els treballs presentats no reuneixen la qualitat científica per merèixer-ho.

     8è. El lliurament dels Premis resta pendent d'estipular.

     9è.- Els treballs enviats a aquest premi passaran a ser propietat de Metes d'Infermeria, la qual es reserva el dret a publicar el treball guardonat, així com els treballs presentats a concurs que reuneixin els requisits per a això, citant sempre l'autoria, i informant prèviament als autors / es de les possibles modificacions que poguessin, si escau, ser necessàries.

     10è.- La presentació dels treballs a concurs implica l'acceptació de les presents bases.

     Per accedir a tota la informació dels premis clica aquí

     0 Comentaris
     3 de maig de 2021

      PROGRAMA DE BEQUES PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT 13a EDICIÓ - Curs 2020-21

      Assistència Sanitària convoca el seu programa de beques 2020-21 per valor de 30.000 euros en estudis de tercer cicle en universitats catalanes. Els ajuts cobreixen el 50% de l’import de la matrícula.

      Per damunt de qualsevol altre factor, més encara en un escenari de pandèmia com l’actual, la base d’una atenció mèdica de qualitat són els professionals que la fan possible. Per això Assistència Sanitària, que és una entitat formada per metges, posa a disposició dels estudiants de l’àmbit de la salut un programa que els ajuda a completar la seva formació i millorar en la pràctica professional. D’aquesta manera, el conjunt del ja reconegut sistema sanitari català reforça la seva base per assolir nivells de progrés i excel·lència encara més alts.

      > Presenta la teva sol·licitud
      > Consulta les bases del programa

      0 Comentaris