16 de novembre de 2021

La Comissió Deontològica del COIB ha participat en la darrera revisió del codi d’ètica, que reflecteix les lliçons extretes de la pandèmia de la covid-19

El Consell Internacional d’Infermeres publica una nova revisió del Codi d’Ètica

L’any 1953, el Consell Internacional d'Infermeres (CII) va adoptar per primera vegada un codi internacional d'ètica per a les infermeres. Posteriorment, s'ha revisat i reafirmat periòdicament per a respondre les necessitats de la professió infermera i de l’atenció a la salut en una societat canviant. Aquest any, 2021, ha publicat una nova versió revisada del Codi d’Ètica, que incorpora lliçons de la pandèmia causada per la covid-19, aspectes laborals de les infermeres, la protecció de dades o el rol infermer en la salut global.

En aquesta revisió hi ha participat el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), a través de la Comissió Deontològica, juntament amb altres col·legis d’infermeres de l’Estat per invitació del Consejo General de Enfermería (CGE). Entre les propostes aportades des del COIB, fent seves les referències al Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya de l’any 2013, destaquen el canvi de denominació de Codi Deontològic a Codi d’Ètica: "Un codi d’ètica és un mirall on es reflecteixen els valors d’una professió, valors que la donen a conèixer als usuaris i que han d’inspirar tots els àmbits del fet de tenir cura, la pràctica assistencial, la formació, la gestió de les cures i la recerca". La Comissió Deontològica celebra aquesta nova publicació i encoratja les infermeres i els infermers a consultar-lo.

Guia per a la pràctica infermera ètica

El Codi d’Ètica del CII no és un codi de conducta sinó que pretén definir i guiar la pràctica infermera en els diferents rols i àmbits d’exercici professional tal com es desprèn del text: “És una declaració de valors, responsabilitat professionals i àmbits competencials de rendició de comptes a nivell professional de les infermeres i els estudiants d’infermeria que defineix i guia la pràctica infermera en els diferents rols i àmbits d’exercici. Pot actuar com a marc per a la pràctica infermera i la pressa de decisions ètiques amb la finalitat d’assolir els estàndards professionals establerts pels organismes reguladors”.

La versió revisada del 2021 inclou quatre elements principals que ofereixen un marc per a una pràctica ètica: les infermeres i els usuaris o altres persones que requereixen cures o serveis, les infermeres i la pràctica, les infermeres i la professió i les infermeres i la salut global.

El CII recorda que “la responsabilitat professional primordial de les infermeres és envers les persones que necessiten cures i serveis professionals d'infermeria tant en l'actualitat com en el futur, ja siguin persones, famílies, comunitats o poblacions.” I ho fa tenint en consideració diferents valors de la professió infermera, que defineix al seu glossari: “Els valors infermers són les finalitats perseguides tant per la professió, com en la relació infermera-usuari, per exemple la salut, dignitat, respecte, compassió, equitat, inclusió. Cal tenir en compte que alguns valors (fins) també són obligacions (accions) i actituds (virtuts).” Uns valors compartits ja pel Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya.

El Consell Internacional d'Infermeres (CII) va adoptar per primera vegada un codi internacional d'ètica per a les infermeres l’any 1953. Posteriorment, s'ha revisat i reafirmat periòdicament per a respondre les necessitats de la professió infermera i de l’atenció a la salut en una societat canviant.

La versió més recent i actualitzada del Codi d’Ètica es pot consultar aquí.

Més informació sobre la nova revisió del Codi d’Ètica.