Què és la Gestió Infermera de la Demanda (GID)

Es defineix la “gestió infermera de la demanda” com la resposta que dona la infermera des del seu àmbit competencial a una persona que planteja una demanda relacionada amb la seva salut i que requereix una resolució immediata i/o preferent.

GID i GIDA és el mateix?

No. La GID és l'atenció que ofereixen les infermeres a una demanda relacionada amb la seva salut i ordenada tal com estableixen els dos acords del punt anterior.
GIDA és un llistat tancat de motius de consulta aguts que utilitzen alguns proveïdors de salut. 

GID i triatge és el mateix?

No. La GID es diferencia del triatge perquè mentre la gestió de la demanda pretén donar una solució a un problema de salut plantejat, el triatge, es refereix a la Recepció, Acollida i Classificació de pacients (RAC) que duen a terme les infermeres en els serveis d'urgència.

La GID contempla les competències infermeres?

Sí, perquè recull competències de les infermeres com són: la valoració, la identificació de problemes, el pla terapèutic, la resolució i l'avaluació, seguint la metodologia pròpia que la comunitat científica ha reconegut com a procés infermer.

Què és la valoració infermera?

En el diccionari d'Infermeria termcat trobem la següent definició de valoració: "Primera etapa del procés infermer, en què es recull i s'examina la informació sobre l'estat de salut d'una persona atesa i es busquen proves del funcionament anormal d'alguna part de l'organisme o factors de risc que puguin generar problemes de salut."

Inclou l'entrevista clínica, l'observació i l'exploració física que contempla les tècniques d'auscultació, palpació, percussió i inspecció.

Què és l’exploració física?

L'exploració física està inclosa en la valoració infermera.

En l'ACORD de 15 de juny de 2016, en l'article 5 anomenat "Conceptes generals", concretament en el punt 5.4 es defineix l'Exploració física: "És la valoració de les característiques del funcionament dels òrgans i sistemes amb l'objectiu de recollir dades objectives, mitjançant l'ús sistemàtic dels sentits, d'instruments o de tècniques específiques com la inspecció, palpació, percussió i auscultació que permetin obtenir la informació necessària."

Què s'entén per resolució?

Quan la infermera ha donat resposta al motiu de consulta de manera finalista o quan la persona atesa es deriva a un altre professional o dispositiu. 

La GID representa una invasió de competències a altres professionals?

No. La GID és la resposta que dona la infermera des del seu àmbit competencial a una persona que planteja una demanda relacionada amb la seva salut.

La derivació de la persona atesa a un altre professional (metges, infermeres especialistes ...) o a un altre dispositiu, és una competència infermera.

Cal una formació reglada per a la implementació de la GID?

La formació reglada és la que s'obté amb un títol oficial amb validesa acadèmica, en el nostre cas, el grau en Infermeria.

Sí que és important la formació continuada per desenvolupar, millorar, actualitzar i aprofundir en coneixements, habilitats i actituds.

Tal com s'esmenta en el Codi d'Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya, article 70: "La infermera està compromesa amb l'actualització de la seva competència durant tota la carrera professional".

Descarrega't la infografia