1 d’agost de 2019

L’informe “Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis” ha estat impulsat conjuntament des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) sobre l’estudi iniciat el 2016 amb l’objectiu de mesurar el grau de consens, potencialment entre tots els professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la prescripció infermera a Catalunya. El document recull els resultats de la investigació on van participar infermeres/rs, metges/ses i farmacèutics/ques en una enquesta basada en la metodologia Health Consensus.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) publica un informe sobre el consens dels professionals de salut a Catalunya envers la prescripció infermera

L’informe “Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis” ha estat impulsat conjuntament des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) sobre l’estudi iniciat el 2016 amb l’objectiu de mesurar el grau de consens, potencialment entre tots els professionals de la salut implicats en el futur desplegament de la prescripció infermera a Catalunya. El document recull els resultats de la investigació on van participar infermeres/rs, metges/ses i farmacèutics/ques en una enquesta basada en la metodologia Health Consensus.

Les conclusions de l’informe destaquen el consens percebut entre els professionals sobre els beneficis de la prescripció infermera, entre els quals s’hi descriuen l’apoderament de la professió infermera, la millora de la coordinació assistencial i la seva qualitat i l’augment de l’eficiència en el procés de detecció de necessitats i intervencions dirigits a les persones ateses on la infermera té un paper clau.

La primera fase del projecte—una iniciativa conjunta del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC), amb el suport de l'AQuAS– va permetre validar el model i valorar els avantatges del projecte en un territori del Baix Llobregat. L’estudi va ser publicat en el número 8 de la Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada (RISAI), el 2016. D’aquest primer estudi acotat al Baix Llobregat es va concloure l’alt nivell d’acord en considerar que el desplegament de la prescripció infermera milloraria la continuïtat assistencial, així com l’atenció centrada en les persones.

La segona fase es va iniciar amb el suport i l’assessorament metodològic de l’AQuAS, a partir dels acords presos el juny de 2016 entre representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), l’AIFiCC i l’empresa Onsanity experta en solucions d’innovació i gestió del coneixement del sector salut, després de valorar la viabilitat d'estendre a tot Catalunya el Consens Online sobre Prescripció Infermera mitjançant l'aplicació de l'eina Health Consensus.

L’estudi s’ha centrat en conèixer el posicionament i l’opinió dels professionals de la salut, ha permès mesurar el grau de consens entorn als seus beneficis, des d’un concepte ampli que inclou no només a la prescripció farmacològica, sinó també a la prescripció de qualsevol intervenció o producte sanitari.

L’enquesta es va distribuir a través de les empreses de salut l’Institut Català de la Salut (ICS), La Unió, El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSS), l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i l’Associació Catalana d’Entitats de la Salut (ACES). Els professionals han pogut respondre de forma confidencial qüestions com l’impacte de la qualitat, la seguretat i la continuïtat de l’atenció que rep la persona atesa, la satisfacció dels professionals, l’afectació de les càrregues de treball, les necessitats formatives i la relació amb la resta de professionals.

 

Informe 'Prescripció infermera. Posicionament i opinió dels professionals de salut a Catalunya sobre els seus beneficis'  

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres