Amb el nou sistema, la cotització es calcula segons la previsió dels rendiments nets anuals que s’obtenen en l’exercici de les activitats econòmiques o professionals

L’1 de gener entra en vigor el nou règim de cotitzacions a la Seguretat Social per a les persones que treballen per compte propi i autònomes

El proper 1 de gener entrarà en vigor el nou règim de cotitzacions a la Seguretat Social per a les persones que treballen per compte propi i autònomes. El nou sistema es caracteritza per calcular la cotització segons la previsió dels rendiments nets anuals que obtenen en l’exercici de les seves activitats econòmiques o professionals. La base de cotització es calcula a partir de trams, en què s’estableixen els imports dels rendiments nets i la cotització corresponent, mínima i màxima.

Les persones que es donin d’alta al règim especial de treballadors autònoms a partir del 2023 hauran d’escollir el tram de la base de cotització segons els ingressos nets que preveuen ingressar cada mes, de mitjana. Si ja estan donades d’alta com a autònomes anteriorment, poden actualitzar les seves cotitzacions fins a sis cops l’any.

Els trams de cotització per a imports superiors al salari mínim interprofessional es recullen en una taula general i els que són inferiors, en una taula reduïda. D’aquesta manera, es restringeixen i pràcticament s’eliminen els casos en què es podia desenvolupar una activitat que no fos habitual que no superés el salari mínim interprofessional.

El càlcul de la quota mensual que s’ha de pagar depèn dels tipus de cotització que s’estableix als pressupostos generals de l’Estat de cada any. Per al 2023, s’ha aprovat un tipus del 30,6 %, que s’ha d’aplicar a la base de cotització corresponent per determinar la quota mensual.

Quan acabi l’any, es calcularà el rendiment net a la declaració de la renda i es regularitzarà, si escau, la base de cotització.

El nou sistema també estableix bonificacions per als treballadors per compte propi o autònoms que es donin d’alta per primer cop o que no hagin estat en situació d’alta durant els dos anys anteriors . La quota reduïda per al període 2023-2025 serà de 80 euros mensuals. Quan passin els dotze primers mesos, si els rendiments nets són inferiors al salari mínim interprofessional, la quota reduïda es prorrogarà durant dotze mesos més.

El Serveis Jurídics i Comptables del COIB han elaborat un document amb més informació.

Si necessites un assessorament fiscal, pots demanar hora a través de la pàgina de COIB Serveis Jurídics i Comptables

Foto: Kaitlyn Baker, Unsplash