El Grup de treball I per a la fase operativa del Fòrum de Diàleg Professional, corresponent al repte número setze, que té com a objectiu l'impuls de les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera, està coordinat per Glòria Jodar, consellera del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya per part del Col·legi

El COIB participa en l’elaboració del document de consens per al desplegament del model d’especialitats infermeres

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els quatre col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya acorden, junt amb les societats científiques, el document de consens amb el Departament de Salut que estableix les bases per al desplegament i la implantació de les especialitats infermeres a Catalunya (MEIC), junt amb organitzacions empresarials i sindicals i universitats.

El Model d’Especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC) és un projecte liderat pel Consell i els quatre col·legis d'infermeres i infermers de Catalunya, i les societats científiques de cadascuna de les especialitats acreditades. L'estratègia de consens, elaborada pel Grup de treball I per a la fase operativa del Fòrum de Diàleg Professional i que té com a objectiu l'impuls de les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera, és fruit d'un ampli debat amb el departament de Salut i en el qual també participen les organitzacions empresarials i sindicals i dels representants de les universitats.

La iniciativa té com a objectiu principal fer valer els serveis especialistes a la ciutadania i a les organitzacions, així com el consens explícit entre els diferents especialistes infermers que:

  • Defineix un marc general dels serveis infermers especialistes en l’àmbit territorial de Catalunya.
  • Estableix el consens previ així com el full de ruta assegurant el compliment dins del procés participatiu entre els diferents àmbits especialistes.
  • Evidencien l’expertesa, el coneixement i les habilitats en forma de plusvàlua.
  • Permeten argumentar sòlidament quins són aquests serveis especialistes, concrets, mesurables, comparables i comprables.
  • Asseguren la creació de categories, llocs de treball específics, nombre d’especialistes per població assignada, entre d’altres.
  • Concreta la base per operativitzar la línia prioritzada del repte 16 del Fòrum de Diàleg Professional “definició del mapa de serveis per al desplegament de les infermeres especialistes i de les infermeres generalistes i/o expertes i vincular els llocs de treball tenint en compte el document de convivència de les especialitats”.

En el procés participatiu i de consens (dut a terme entre els anys 2018 i 2019 i en el qual van participar 127 infermeres de les diverses especialitats i de tot Catalunya) i el document Aportació de la infermera a l’atenció primària de salut (2010, AIAP), com a punts de partida, el grup coordinat per Glòria Jodar, que és consellera per part del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) al Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC), recull en un document els acords sobre línies de serveis en cada etapa de la vida de les persones i que es poden assignar a cadascuna de les set especialitats infermeres: infermeria familiar i comunitària, infermeria de salut mental, infermeria obstetricoginecològica, infermeria de cures medicoquirúrgiques (per desenvolupar), infermeria pediàtrica, infermeria geriàtrica i infermeria del treball.

Més informació

Document provisional 22/03/22 del Model d'especialitats Infermeres de Catalunya (MEIC)

Fotografia: Fòrum de Diàleg Infermeres 22/03/22. Departament de Salut