17 de maig de 2019

El COIB ha superat sense cap incidència i amb diversos punts forts la revisió de les certificacions de la ISO 9001:2015, la norma sobre gestió de la qualitat en el funcionament de la corporació, i la ISO 14001:2015, sobre gestió ambiental que ajuda al col·legi a fer una gestió eficaç, reduint l’impacte dels riscos mediambientals derivats de l’activitat i ajudant a tenir un creixement sostenible.

El Col·legi supera amb èxit l’auditoria externa del seu Sistema de gestió de qualitat

L’auditoria de revisió del Sistema de gestió de la qualitat del COIB realitzada per Bureau Veritas ha subratllat com a punts forts la implicació de la direcció i de tot l’equip del COIB en el manteniment i la millora del sistema, la bona implementació de la gestió dels processos, l’enfocament cap a la millora contínua de l’organització, la documentació del sistema de Qualitat eficaç i ben estructurada, i el treball destacat en l’anàlisi del context, de les parts interessades i en la gestió dels riscos i oportunitats. En aquesta auditoria s’han revisat processos com Administració i Atenció Col·legial, Recursos Humans, Comptabilitat i Finances, Societats Professionals o aspectes ambientals.

El Sistema de gestió de la qualitat implementat al COIB forma part del pla de Bon Govern i de millora contínua de la corporació, tant pel que fa a garantir la qualitat dels serveis que el Col·legi ofereix a les col·legiades com per assegurar actuacions que facin del COIB una organització sostenible i respectuosa amb el medi ambient.