14 de juny de 2021

Les propostes es podran enviar a l’adreça de correu n.garcia@salle.url.edu, a l'atenció de Núria Garcia Alvero, fins al dia 25 de juny. En la candidatura, s’hauran de fer constar les dades de contacte i el currículum

El COIB i La Salle convoquen dues beques del 50 % per a infermeres que vulguin cursar el màster d'e-Health

El COIB i La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull convoquen dues beques per al Màster en eHealth: Tecnologies de la Informació i Gestió Sanitària, de 60 crèdits, per facilitar la formació de les infermeres en l’àmbit de la salut digital. La beca cobreix el 50 % de la inscripció al màster. Per obtenir-la, es valorarà que les persones sol·licitants demostrin que les matèries que s’imparteixen al màster tenen una relació directa amb el lloc de treball i la trajectòria professional inclosa en el currículum vitae.

Les propostes es podran enviar a l’adreça de correu n.garcia@salle.url.edu, a l'atenció de Núria Garcia Alvero, fins el dia 25 de juny. En la candidatura, s’hauran de fer constar les dades de contacte i el currículum.

Un cop rebudes les candidatures, seran avaluades per una comissió mixta formada per la Coordinació del Màster i la Comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació, del COIB. Els resultats es faran públics a través del web del COIB a partir del 16 de juliol.

Al Màster es parla sobre diverses tecnologies i sistemes existents al mercat, que permeten assolir coneixements i competències en salut digital. D’aquesta manera, es tracten solucions d’història clínica, la recollida i explotació de dades (big data), l’ús de les xarxes socials i aplicacions per a mòbil, entre d’altres. Consulta les matèries del programa acadèmic.

El màster s’imparteix en les modalitats presencial amb possibilitat de smart learning i en línia, i s’adreça als professionals que es vulguin orientar en el concepte de la salut digital. La propera edició del màster començarà el mes d’octubre de 2021.

Bases de les beques

Primera. Objecte i finalitat

Premiar estudiants amb talent, amb referències al sector i motivacions professionals vinculat/da a un sistema innovador en l’àmbit de la salut digital.

Segona. Qui es pot presentar?

Persones físiques majors d’edat prèviament matriculades al màster eHealth, no entitats jurídiques.

Tercera. Requisits mínims

Es valorarà:

  • Disposar d’una carrera professional en què la persona sol·licitant demostri que les matèries que s’imparteixen al màster tenen relació directa o indirecta amb el seu lloc de treball i la seva trajectòria professional inclosa en el seu currículum vitae.
  • Interès en iniciar-se o aprofundir en el coneixement de les tecnologies de la salut i la gestió sanitària. Així com l’aplicabilitat, l’ús i l’impacte que tindran les en el seu futur professional i en el seu lloc de treball.
  • En el cas que faci menys de tres anys de la finalització del seu grau universitari i no disposi d’experiència professional, es valorarà la nota final de grau de l’estudiant.

Per poder accedir a la beca, el candidat ha d’estar acceptat al Màster en eHealth. Per això serà necessari formalitzar el procés d’admissió en línia.

Quarta. Incompatibilitats.

Les candidatures presentades han de deixar constància de si estan rebent ajudes d’altres entitats. S’exigeix total transparència respecte del finançament públic o privat.

Cinquena. Categories de participació

El jurat concedirà dues beques per valor del 50 % del preu de la matrícula al màster.

Sisena. Presentació de Candidatures. Termini de presentació de sol·licituds

Les candidatures s’han d’enviar a l’adreça de correu n.garcia@salle.url.edu, a l'atenció de Núria Garcia Alvero, fins el dia 25 de juny. En la candidatura, s’hauran de fer constar les dades de contacte i el currículum.

Cada persona o sol·licitant només pot presentar una única candidatura a aquesta convocatòria.

Setena. Criteris de valoració de candidatures

Una vegada acabat el termini de presentació de candidatures, s’avaluaran totes les propostes enviades per tal de determinar-ne la qualitat, tenint en compte els criteris de valoració anteriors.

En cas que fos necessari, el jurat podria valorar la realització d’una entrevista personal als candidats/es finalistes.

Vuitena. Criteris

La comissió mixta és la responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

La comissió mixta, formada per la Coordinació del Màster i la Comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació, del COIB, es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius d’aquest programa.

La comissió mixta de la beca es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l’organització, especialment per causa de força major.

La comissió mixta es reserva el dret d’anul·lar o cancel·lar la totalitat o part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les seves normes. En aquest cas, es reserva el dret de no concedir la beca als participants que no s’ajustin al marc legal vigent. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que la cometi.

La comissió mixta decidirà sobre els casos imprevistos que es poden presentar i que no s’hagin previst en aquestes bases.

Novena. Jurat i els seus membres

El jurat el formaran part els membres de la Comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació del COIB i de La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull, entre d’altres experts que es puguin considerar segons la tipologia de la proposta.

Per a més informació, contacteu amb Núria Garcia Alvero.

Imatge: Glenn Carstens-Peters, Unsplash