En el termini d’un mes es poden presentar reclamacions

El Ministeri d’Universitats publica els resultats definitius de la segona convocatòria de la via extraordinària de familiar i comunitària

El Ministeri d’Universitats ha fet pública la relació definitiva dels resultats de la segona convocatòria de la prova objectiva per l’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària celebrada el dia 26 de novembre de 2022.

Contra les mateixes es podrà interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Ministeri d’Universitats en un termini d’un mes a través de la seu electrònica del Ministeri d’Universitats o per qualsevol de les vies recollides a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Accedeix a la resolució i al llistat