10 de gener de 2024

Prescripció Infermera. El Departament de Salut ha fet públic el Protocol per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres i infermers d'Ostomies, validat per la Comissió Farmacoterapèutica per al SISCAT (CFT-SISCAT).

Salut publica el protocol d’indicació infermera referent al maneig de les ostomies

L'elaboració del protocol obeeix al requeriment de desenvolupar un protocol autonòmic que doni cobertura i adapti al context català els continguts establerts en la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os de Ostomías, sistematitzant la implantació de la guia estatal en la pràctica clínica diària amb l'objectiu de promoure, d'una manera proactiva i coordinada, la participació de tot l'equip assistencial en la cura de les persones ateses.

Tal com recull la introducció de l'esmentat manual, no és objecte d’aquest protocol oferir recomanacions respecte al maneig i el tractament de les ostomies que no impliquin els fàrmacs inclosos en la guia estatal. Així doncs, s'han implementat els canvis sobre l’indicador del catàleg de productes farmacèutics que sí estan inclosos en la guia validada pel Ministerio de Sanidad, perquè les infermeres puguin fer-ne les indicacions, a partir de l'1 de gener de 2024.

El protocol d'Ostomies –igual que els de Cremades i Ferides, publicats anteriorment– es pot descarregar a l'apartat de Pautes i altres recomanacions de tractament, capítol Protocols d’indicació infermera, del web del CatSalut.

Fins a la data, ja són set les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides i Ostomies– i tres els protocols específics –Cremades, Ferides i Ostomies– desenvolupats pel Departament de Salut.

 

GUIES I PROTOCOLS