5 de setembre de 2023

El nombre d'ajuts i la quantia es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds. El termini de presentació, als Col·legis Provincials, de les sol·licituds i de la documentació requerida, anirà des del 5 de setembre al 31 d'octubre de 2023.

Nou programa d'ajuts a doctorands del Consejo General de Enfermería

El Consejo General de Enfermería (CGE), dins de la seva aposta per la investigació infermera, torna a llançar un programa d'ajudes per a infermeres i infermers que estan realitzant el programa de doctorat. Aquestes ajudes tenen com a objectiu poder donar suport a la generació de coneixement i investigació a doctorands, l'accés a motors de cerca bibliogràfics o articles de pagament, adquisició d'eines necessàries per a la investigació, mètodes i anàlisis estadístiques, traducció a altres idiomes i/o publicació a revistes d'impacte. El nombre d'ajuts i la quantia es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds. El termini de presentació, als Col·legis Provincials, de les sol·licituds i de la documentació requerida, anirà des del 5 de setembre al 31 d'octubre de 2023.

Els destinataris d'aquests ajuts seran infermeres i infermers col·legiats matriculats en un programa de doctorat per al curs 2023/2024 (amb menys de 5 anys d'antiguitat al programa). La sol·licitud serà acompanyada del pla de recerca del doctorand el més actualitzat possible d'acord amb la data de lliurament, un informe favorable del tutor/director de la tesi doctoral o de la comissió acadèmica indicant que es manté el compromís d'elaboració de la tesi doctoral i una declaració jurada de compatibilitat en què s'indiqui no haver rebut finançament total per a la realització del doctorat.

Així les persones sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:

a. Ser ciutadà espanyol o ciutadà estranger resident a territori espanyol.
b. Infermera o infermer col·legiat i amb el pagament de quotes col·legials al dia.

Els col·legiats de Barcelona interessats han de remetre la sol·licitud i la documentació requerida al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) al correu electrònic ajudesdoctorands@coib.cat.

Adjuntem el model de sol·licitud i les bases de la convocatòria d'aquests ajuts que també es poden trobar a la pàgina web del CGE.