El COIB ha suspès la formació continuada seguint la resolució del Departament de Salut per la qual s'adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu dels professionals sanitaris.

El COIB suspèn la formació continuada seguint la resolució del Departament de Salut per SARS-CoV-2

Compartim el contingut de la Resolució del Departament de Salut:

Tant per la seva tasca assistencial com pel fet de contactar habitualment amb persones que poden tenir diferents nivells d’immunosupressió, els professionals sanitaris són un col·lectiu d’especial interès en relació amb la protecció de la infecció pel SARS-CoV-2.
En la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut celebrada l’1 de març de 2020 es va considerar d’especial transcendència que s’adoptin mesures preventives dirigides als professionals sanitaris amb la finalitat de minimitzar el risc que aquests professionals puguin infectar-se’n i, a la seva vegada, convertir-se en una font de transmissió en els centres sanitaris.

Per aquest motiu, en el marc de la resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2 a Catalunya, el Departament de Salut creu convenient dictar mesures de caire organitzatiu específiques per a aquest col·lectiu professional. Aquestes mesures tenen com a finalitat garantir la seguretat i la salut dels professionals i possibilitar una atenció sanitària adequada a la població, tant en la situació actual com en els diferents escenaris de futur que es produeixin en relació amb l’epidèmia del SARS-CoV-2.

Per tot això, en virtut de les competències que m’han estat atorgades pels articles 55 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, en relació amb l’article 5.1 a) de la Llei 18/2009, esmentada,

Resolc:

Primer.- S’adopten les mesures preventives de caire organitzatiu següents:
- La suspensió de congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de professionals sanitaris de caràcter presencial programada per desenvolupar-se a Catalunya, sens perjudici de les previsions que s’estableixen a continuació per a les activitats formatives i clíniques en els centres sanitaris mateixos.
- Els professionals sanitaris s’abstindran d’assistir a congressos, seminaris, simposis, jornades, cursos o altra activitat de formació de caràcter presencial programada per desenvolupar-se tant dins com a fora de Catalunya.
- Les activitats de caràcter formatiu, les sessions clíniques i les reunions de comitès clínics i assistencials internes dels centres i establiments sanitaris es poden mantenir sempre que no comportin una presència nombrosa de persones alienes al centre o establiment sanitari mateix. En tots els casos, es considerarà preferent que es mantinguin aquestes trobades internes mitjançant metodologies no presencials.
Segon.- Aquestes mesures preventives són aplicables a tots els professionals sanitaris que presten serveis en els centres, serveis i establiments sanitaris, de caràcter públic i privat, del sistema de salut de Catalunya, amb independència que prestin serveis de cobertura pública o no.
Tercer.- La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 5 de març de 2020 i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran revisades amb caràcter setmanal per l’autoritat sanitària.
Quart.- Són responsables del compliment d’aquestes mesures preventives les persones físiques o jurídiques organitzadores de les activitats de formació esmentades, així com les persones directives dels centres sanitaris i establiments sanitaris, que han de divulgar el contingut d’aquesta Resolució als seus professionals sanitaris i revisar i, si és procedent, suspendre els permisos d’assistència atorgats en relació amb les esmentades activitats, i també els mateixos professionals sanitaris.
Cinquè.- Aquesta Resolució s’ha de publicar a la pàgina web del Departament de Salut (http://salutweb.gencat.cat). Així mateix, s’encarrega al director general de Professionals de la Salut la seva comunicació a les persones titulars dels hospitals ubicats a Catalunya i de la resta de centres que integren el SISCAT, així com als col·legis professionals o consells de col·legis professionals de les professions sanitàries, a les organitzacions sindicals i de proveïdors sanitaris i a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, perquè en prenguin coneixement i en facin difusió.

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut