14 de febrer de 2022

Entrevistem Ana Ripoll, infermera del treball i tècnica superior en prevenció de riscos laborals amb una llarga trajectòria en un Servei de Prevenció Aliè, per conèixer la seva feina

Ana Ripoll: “Els reconeixements de salut són una eina per detectar riscos en el lloc de treball i prendre mesures preventives”

Ana Ripoll i Borrás és infermera especialista en infermeria del treball i tècnica superior en prevenció de riscos laborals. Va iniciar la seva carrera l’any 1988 en un servei de medicina preventiva realitzant reconeixements de salut i consultes assistencials als servei de salut d’empreses. Des de l’any 2004, treballa en un Servei de Prevenció Aliè (SPA), on té cura del benestar i la seguretat de les persones treballadores de diverses empreses en el seu àmbit laboral, desenvolupant tasques de vigilància de salut individual i col·lectiva. També és formadora del Consell Català de Ressucitació.

De quina manera contribuïu les infermeres del treball en un servei de prevenció aliè al benestar i a la seguretat dels treballadors i les empreses?

Les infermeres del treball contribuïm a conèixer l’estat de salut de les persones en relació al seu àmbit laboral, amb l’objectiu que les persones treballadores tinguin un alt grau de benestar físic, mental i social. Hem de tenir en compte les seves característiques individuals, el lloc de treball, els riscos i també l’entorn social i laboral on es desenvolupa l’activitat. Com a serveis de prevenció aliè no ens podem dedicar al 100 % com un servei de prevenció propi, ja que tenim assignades vàries empreses i cadascuna d’elles en àmbits de treballs diferents. Tenim empreses que tant sols contracten la vigilància de la salut individual, els reconeixements de salut, i d’altres que també contracten la vigilància de la salut col·lectiva on, a part dels reconeixements de salut hem de realitzar la documentació col·lectiva que ve marcada per la llei de prevenció.

Quines activitats fa una infermera del treball en un servei de prevenció aliè (SPA)?

Comencem posant-nos-hi en contacte i coneixent l’àmbit de treball de l’empresa client. És important disposar d’avaluacions de riscos actualitzades, però no sempre és possible perquè la part tècnica a vegades no està contractada pel mateix servei de prevenció aliè. Les activitats que realitzem i que ens venen marques per la llei de prevenció són, en primer lloc, la programació de les activitats sanitàries (PAS), on especifiquem les dates a realitzar els diversos documents de vigilància de salut col·lectiva durant el període de contractació: la programació i la planificació d'activitats sanitàries, els reconeixements de salut, l’informe dels reconeixements, l’estudi epidemiològic i la memòria d'activitats sanitàries. També realitzem formació en primers auxilis, en suport vital bàsic (SVB) i desfibril·lador extern automàtic (DEA) i fem activitats de promoció de la salut especifiques d’acord amb les necessitats de l’empresa, com campanyes antitabac o de vacunació de la grip.

Realitzem la planificació de les activitats sanitàries sobre les dades de l'avaluació de riscos que elabora l’àrea tècnica en prevenció de riscos. És molt important i ens ajuda molt a realitzar la visita a l’empresa per poder identificar els riscos. Aquest document és d’on partim per poder realitzar els reconeixements de salut, ja que ens basem en proves adients per cada lloc de treball i en els riscos. Per exemple, en cas d’exposició a un contaminant químic cal avaluar i identificar el contaminant, controlar l'exposició amb suficients dades i incorporar proves de salut específiques als reconeixements de salut com la sol·licitud d’analítiques especificant els metabòlits contaminants o les proves instrumentals. Els resultats finals ens diran si la salut de la persona treballadora en relació al seu lloc de treball es veu afectada a conseqüència dels riscos. En cas que detectem patologies que tenen relació amb l’àmbit laboral, en col·laboració amb la part tècnica i l’empresa s’hauran de prendre les mesures adients per analitzar la situació d’emergència i l’adaptació de mesures necessàries. Els casos on les patologies estiguin relacionades amb el lloc de treball, haurem de dirigir la persona treballadora a la mútua d'accidents laborals contractada per l’empresa, per possible malaltia professional.

Per a mi, a part dels reconeixements de salut, un dels documents més important és l’estudi epidemiològic que realitzem amb la base de dades sociodemogràfiques de la població i del codi nacional d'ocupació i que descriu el percentatge de persones treballadores exposades a cadascun dels principals riscos laborals, recollides a la PAS realitzada i vigent en el moment de la realització dels reconeixements. Les conclusions permeten conèixer la distribució de les persones treballadores respecte la qualificació d'aptitud laboral i el reconeixement de salut. Dins l’estudi, es valora l’estat de la salut cardiovascular de la població en estudi i l'estat de salut de les persones treballadores en relació als riscos laborals per als que han estat valorats: musculoesquelètics, sensitius, òculo visual i auditius, respiratoris, hepàtics... Els indicadors de salut obtinguts ens orienten en quines actuacions preventives són adequades i en quines campanyes de promoció de la salut s'hauran de recomanar implementar a les empreses.

Els indicadors de salut obtinguts ens orienten en quines actuacions preventives són adequades i en quines campanyes de promoció de la salut hauran de recomanar implementar a les empreses

Finalment, realitzem la memòria anual. Aquest document, a part de donar compliment a l’article 22.4 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, també remet a l’informe el resum de les conclusions que es deriva dels reconeixements de salut que s’han realitzat a les persones treballadores durant el període de contracte. A l’informe es contempla per cada persona treballadora l’aptitud per al seu lloc de treball, segons el risc laboral al que està exposada, la data i tipus de reconeixement de salut i la periodicitat. Totes les activitats referents a l’actuació de vigilància de salut dintre del període contractat han d’estar realitzades pels serveis de prevenció d’acord al compliment amb l’article 20 del RD 39/1997 del Reglament de les Serveis de Prevenció.

Quins són els principals reptes que tenen les empreses en matèria de seguretat i salut?

Per mi no haurien de ser reptes, després de tants anys de la llei RD 39/1997 del Reglament de les Serveis de Prevenció, culturalment ja hauríem d’estar més avançats, però encara falta molta pedagogia. Les empreses i els serveis de prevenció hem de treballar en conjunt per un bé en comú. Hem d’estar convençuts que qualsevol mesura de protecció és prevenir mals posteriors, és un deure garantir la protecció adequada a les persones treballadores, dels riscos que afectin la seva salut i seguretat, que és la majoria de la població.

Els resultats dels estudis psicosocials indiquen que la salut i la productivitat estan altament lligades. Molts estudis i informes analitzen que les malalties amb més repercussió sobre la productivitat són els desordres depressius (burnout), les migranyes, les malalties respiratòries, la diabetis o la hipertensió, que tenen un gran impacte econòmic i social, ja que moltes persones acaben fent baixa laboral. Hem de saber transmetre a les empreses que la salut de les persones treballadores és important, que les mesures de seguretat que es pugin implantar amb temps i forma, surten rendibles. Els professionals dels serveis de prevenció que visitem a població sana podem detectar malalties produïdes per l’entorn laboral i social.

Hem de saber transmetre a les empreses que la salut de les persones treballadores és important i que implementar mesures de seguretat surt rendible

Quina relació hi ha entre la infermera i l’empresa?

Parlo des de la meva experiència. La meva relació amb les empreses ha sigut bona. El principal és que l’equip per part del servei de prevenció, àrea tècnica i part sanitària, on sempre treballem metge i infermera, tinguem el mateix criteri. Quan la part tècnica l’aporta l’empresa client, m’hi poso en contacte i quan més em reuneixo amb l’empresa i delegats de prevenció és per coordinar la documentació.

Podries descriure la seqüència del treball des que una empresa s’incorpora al SPA i s’assigna a una infermera del treball?

Al Servei de Prevenció Aliè on treballo, un cop el departament de contractació ha realitzat el contracte entre l’empresa client i el servei de prevenció aliè (SPA), es trasllada al centre assignat del servei. La direcció del centre és responsable d’adjudicar les activitats tècniques i sanitàries al personal del centre i un cop ens arriben les dades de l’empresa, ens hi posem en contacte.

De quina manera participeu en campanyes de promoció de la salut?

Un bon mecanisme per poder realitzar campanyes de promoció de la salut és l’estudi epidemiològic. Quan entreguem l’estudi, fem referència a les campanyes de promoció de la salut com les campanyes de vacunació, d’alimentació saludable o antitabac. A partir d’aquí, l’empresa client decideix si les contracta i les infermeres les realitzem.

Com s’organitzen i s’executen els exàmens de salut en l’àmbit laboral?

Normalment, les empreses clients sol·liciten cites al centre de serveis de prevenció. És molt important que un cop està feta la cita, els professionals sanitaris responsables de l’empresa ho sapiguem per tal de comprovar si tenim la planificació de les activitats sanitàries actualitzada o si es tracta d’un nou client i s’ha de realitzar. Són importants els protocols sanitaris en funció dels riscos identificats.La majoria de vegades es realitza en els nostres centres, però tenim excepcions en què hem de traslladar-nos a l’empresa. En aquest casos, l’empresa client ens ha de garantir que el lloc on es realitzen complexin amb les mesures adequades, tot i que no sempre és així. Les infermeres ens organitzem amb els metges per realitzar les proves analítiques i instrumentals així com l'exploració de salut, som unitats bàsiques.

Els reconeixements de salut laboral consten de la recollida de dades personals i signatura del consentiment informat, l’anamnesi general sobre patologies, antecedents familiars, personals, hàbits, vacunació, i específica, en relació a la feina, exploració física general, exploració física segons protocols de riscos que puguin afectar la salut, proves instrumentals com l’espirometria, l’audiometria, l’electrocardiograma, el pes i la talla i l’analítica de sang. Un cop tenim els resultats per part del laboratori d'anàlisi, la part mèdica revisa, escriu les conclusions, recomanacions, la valoració, els consells, la periodicitat i genera el reconeixement per la persona treballadora i la carta d’aptitud per a l’empresa.

Quins reptes i quins punts forts està suposant la pandèmia per a la infermera del treball?

Com a tots els àmbits sanitaris, la pandèmia de la covid-19 ens ha suposat un gran esforç. És veritat que a primera línia hi ha hagut i hi ha els professionals de l’atenció primària i hospitals, però els serveis de prevenció hem estat col·laborant en tot moment, sobretot l’àmbit d’empreses. Quan es va acabar el confinament, les empreses es dirigien a nosaltres per les mesures de prevenció a implantar i fer front a la covid: mesures organitzatives d’higiene, avaluacions sobre personal sensible a la infecció per coronavirus SARS-Cov-2, notificació i estudi de contactes estrets en l’àmbit laboral, i cooperació amb les autoritats sanitàries en la detecció precoç de la covid, ja que estem realitzant proves diagnòstiques PCR, antígens i serologies. Aquesta pandèmia ha esgotat molt el personal sanitari a tots els àmbits. També ens ha servit d’aprenentatge amb nous reptes que potser ara no es veuen, però que espero que serveixin en un futur. Per exemple, tot el que estem aprenent d’aquest virus, com les mesures higièniques o les actuacions depenent de la situació epidemiològica ens podem plantejar que d’aquestes mesures, potser alguna es pot quedar.

Per quina via accedeixen habitualment les infermeres del treball a un SPA?

La majoria d’infermeres de nova contractació al serveis de prevenció no disposen de l’especialitat. Hem de tenir en compte que moltes infermeres del treball estem a punt de jubilar-nos. En aquests moments tenim molt moviment de personal sanitari especialista en el nostre àmbit. Moltes companyes i companys van a treballar en serveis de prevenció propis a les empreses.

Falten especialistes en tots els àmbits, però infermeria del treball en l’actualitat encara és una especialitat desconeguda i amb poca representativitat

Hi ha prou especialistes en aquest àmbit?

Rotundament no. Falten especialistes en tots els àmbits sanitaris, però en l’actualitat infermeria del treball encara és una especialitat desconeguda i amb poca representativitat. Tampoc ajuden factors com el conveni de serveis de prevenció aliè, on els salaris no estan equiparats a altres àmbits sanitaris. En els últims anys, els SPA hem estat absorbits per grans multinacionals que els estan convertint el serveis lowcost. La realitat que tenim són elevades càrregues de treball, l’augment de realització de reconeixements de salut, la realització de reconeixements en llocs que no garanteixen les condicions higièniques i sanitàries, jornades laborals que sobrepassen l’horari, grans desplaçaments, que no fan atractiu aquest àmbit per als professionals. Sempre defensaré la qualitat d’un reconeixement de salut a la quantitat de molts. Desconec si es dona a conèixer prou al grau d’Infermeria.

Sempre defensaré la qualitat d’un reconeixement de salut a la quantitat de molts

Fotografia: Ana Ripoll