30 de novembre de 2023

  L'estratègia, orientada a garantir als residents de centres de gent gran la mateixa atenció de qualitat que la resta de població, "té el lideratge de les infermeres" va manifestar la degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), la Dra. Glòria Jodar. La degana va assistir a l'acte el dimarts, dia 28 de novembre, a la presentació del "Pla de desplegament de l'atenció integrada social i sanitària a les persones que viuen a residències de gent gran".

  Lideratge infermer per al desplegament de l'atenció integrada a les residències de gent gran

  La resposta a les necessitats sanitàries de les persones que viuen a les residències implica la resposta integrada d'Atenció Primària i Comunitària (APiC) amb els equips professionals de la mateixa residència, així com amb la resta d'actors del sistema públic de salut. El treball en equip, la resposta sistèmica, els sistemes d'informació o l'avaluació, són alguns dels elements clau d'aquesta resposta integrada.

  El rol de les infermeres d'atenció primària dels EAP abasta tant l'atenció directa a les persones residents com la coordinació amb els equips d'infermeria de les RGG. Un lideratge infermer clau i que ha de ser complementari i col.laboratiu entre les infermeres de Familiar i Comunitària i les infermeres geriàtriques.

  Les persones que viuen en l'àmbit residencial presenten alts nivells de multimorbiditat, fragilitat i complexitat: tenen una mitjana de 9,2 malalties cròniques (amb una prevalença del 57% de demència); una mortalitat anual del 20% (el 50% té necessitats d'atenció pal·liativa); gairebé el 90% es classifica en les categories de màxima complexitat clínica o d'alt risc i el 97% té un elevat grau de dependència.

  En l'actualitat, el 62,3% dels Equips d'Atenció Primària (EAP) i el 45% de les residències de gent gran (RGG) ja du a terme una actuació coordinada; i, en els darrers 12 mesos, el 92% de les persones que viuen en aquestes residències han estat visitades presencialment per la seva infermera de l'EAP.

  Actualment, a Catalunya hi ha 1.042 centres residencials per a la gent gran —951 residències i 91 llars-residència — amb un total de 61.498 places. Del total de 376 EAP, 317 (84,3%) tenen almenys una RGG assignada a la seva àrea d'influència.

  El desplegament del nou model s'executarà en el termini d'un any i començarà pels equips que ja tenen un grau de coordinació elevat amb les residències de gent gran (RGG) i que representen el 72% del total.

  Pla de desplegament de l'atenció integrada social i sanitària a les persones que viuen a residències de gent gran

  https://salutweb.gencat.cat/web/.content/aiss/docs/residencies/desplegament-aiss-residencies-2023.pdf