1 de març de 2022

La mesura implicaria la modificació dels estatuts de la corporació i requeriria garantir que totes les persones col·legiades s’hi poguessin connectar

Consideracions sobre la participació a l’assemblea del COIB per mitjans telemàtics

La participació a l’assemblea del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) per mitjans telemàtics suposaria modificar els estatuts de la corporació, que no recullen aquesta opció. Això implicaria l’elaboració d’una proposta que hauria de ser aprovada per l’assemblea, després d’obrir un període d’exposició pública no inferior a un mes, durant el qual les persones col·legiades hi podrien formular al·legacions i suggeriments.

Durant la pandèmia, el Govern de l’Estat va permetre, de manera extraordinària, la celebració de processos assemblearis telemàticament, encara que aquest format no es trobés regulat a la normativa interna, sempre que “totes les persones que tinguin dret a assistència disposin dels mitjans necessaris.”

Durant aquests darrers dos anys, el COIB ha desestimat la celebració de les seves assemblees mitjançant aquest format, donat que no podia garantir que les més de 47.000 persones que hi estan col·legiades hi poguessin participar. D’altra banda, no s’ha trobat una plataforma tecnològica que suportes en temps real tot el volum de connexions necessàries, sense considerar el cost econòmic, que hauria de ser assumible per la corporació.

Eleccions a la Junta

Els estatuts del COIB sí que contemplen la participació telemàtica a les eleccions a la Junta de Govern, tot i que l’Assemblea General n’ha d’aprovar un reglament específic, seguint un procediment similar al que es refereix a la participació telemàtica a les assemblees.

En aquest sentit, l’any 2015 el COIB va elaborar un projecte de reglament per a l’exercici del vot telemàtic, que va ser rebutjat per les persones col·legiades en la reunió ordinària de l’Assemblea.

En aquests moments, la Junta de Govern està treballant una proposta de revisió dels estatuts col·legials per adequar-los als canvis normatius que s’han produït des que es van aprovar. Entre d’altres qüestions, es planteja la possibilitat de tornar a sotmetre a consideració de les persones col·legiades la possibilitat de l’exercir el dret de vot per mitjans telemàtics.