19 de juliol de 2022

És el quart protocol aprovat d’indicació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres

El Ministeri de Sanitat valida la Guia de prescripció infermera de cremades

El Ministeri de Sanitat ha donat llum verda a la nova guia d’indicació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, que fa possible que les infermeres puguin indicar la dispensació de medicaments per al tractament de les cremades, que es recull a la Resolución de 8 de julio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se valida la Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/os enfermeras/os: Quemaduras, que s’ha publicat el dia 18 de juliol al Boletín Oficial del Estado.

La Guia de cremades, que juntament amb les de ferides, d’hipertensió i de diabetis, suma el quart protocol de prescripció infermera aprovat fins ara, és la base que estableix el marc de referència per a la realització d’actuacions infermeres en persones amb cremades. És a partir d’aquest document que les comunitats autònomes i els proveïdors sanitaris, tant les que col·laboren amb el Sistema Nacional de Salut com les que no, elaboraran els protocols i les guies assistencials específics, adaptats al seu context territorial.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) considera important que s’augmenti el nombre de guies publicades per a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica per part de les infermeres, però continua opinant que les infermeres no haurien de tenir limitat el llistat de medicaments i haurien de disposar d’accés a tot el catàleg de medicaments i prescriure seguint les evidències terapèutiques recollides en les guies, juntament amb la seva valoració professional, tenint sempre en compte les característiques individuals de cada persona i situació.

Els nous protocols de prescripció infermera redactats i aprovats en el si de la Comissió Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a la reunió del 22 de juny preveuen la cura infermera en persones que presentin cremades de qualsevol etiologia i identifica els processos assistencials, patologies i situacions clíniques en funció de la profunditat (primer grau o epidèrmica, segon grau o dèrmica i tercer grau o subdèrmica), de l’extensió (lleus, moderades i greus) i l’etiologia de les cremades (tèrmiques, elèctriques, químiques, radioactives o per fred), fent extensiva l’actuació a les seqüeles i les complicacions derivades de les cremades.

La Guia de cremades inclou medicaments per al tractament de les persones amb cremades com les bromelaïnes, les combinacions amb col·lagenasa o amb sulfadiazina de plata, i la sulfadiazina argèntica. Inclou també corticoesteroides, tòpics de mitjana i alta potència, com la betametasona, la fluocinolona, la diflucortolona, la fluocinonida, la mometasona, l’acceponat de metilprednisolona i el d’hidrocortisona, la beclometasona, la fluticasona i el prednicarbat, que només s'utilitzaran en el cas de complicacions de cremades com ara les reaccions al·lèrgiques a pomades antibiòtiques, la hipergranulació o el tractament de cicatrius hipertròfiques, entre d’altres, que s’hauran de definir en protocols específics.

Imatge cedida per Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus