30 d’abril de 2021

El ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 d'abril de 2021, i en compliment del que disposen els articles 53 i altres concordants dels Estatuts col·legials, ha adoptat l’acord de convocatòria d’eleccions parcials el 8 de juliol de 2021.

Convocatòria d’eleccions parcials a la Junta de Govern del COIB

El ple de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de  Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2021, i en compliment del que disposa l’article 53 i altres concordants dels Estatuts col·legials, ha adoptat  l’acord de convocatòria d’eleccions parcials per cobrir les vacants dels càrrecs de vicepresident/a i secretari/ària de la Junta de Govern més dos suplents, pel temps  que resti de mandat de l’actual Junta de Govern, sota les següents condicions:

  1. Data de celebració: 8 de juliol de 2021.
  2. Horari de la votació: de 9 a 22 hores.
  3. Lloc de la votació: seu col·legial al C/ Pujades, 350, 3a planta, Barcelona.
  4. Càrrecs objecte d’elecció: Vicepresident/a, Secretari/ària i dos suplents.
  5. Requisits necessaris per a ser elegible per a qualsevol dels càrrecs, d’acord amb allò que disposen els articles 33 i 34 dels Estatuts col·legials:
  • Estar col·legiat/da.
  • Figurar en el cens electoral.
  • No trobar-se afectat per prohibició o inhabilitació legal o estatutària.

 

Consulta tota la informació sobre les eleccions parcials a la Junta de Govern del COIB del 8 de juliol de 2021.