19 de desembre de 2018

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya ha atorgat l’edició 2018 del Premi Intercol·legial a Josep Rull i Andreu pel seu suport als col·legis professionals durant el seu mandat com a conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La Intercol·legial premia Josep Rull pel seu suport als col·legis professionals

La Intercol·legial va instituir aquest Premi el 2013 per guardonar persones i entitats
que s’hagin distingit per la seva defensa del paper social dels col·legis professionals.
Amb aquest guardó la Intercol·legial ha volgut reconèixer el tarannà receptiu i dialogant de Josep Rull envers els col·legis i les temàtiques que afecten els professionals, especialment de l’àmbit tècnic i el seu convenciment en la participació activa dels col·legis en la definició i aplicació de les polítiques i la normativa aplicable, així com premiar el seu reconeixement de les funcions desenvolupades pels col·legis i pels col·lectius professionals que s’hi integren al si de la societat, en interès de la ciutadania.

El Premi ha estat atorgat després d’un procés participatiu de presentació i votació de candidatures per part de les corporacions professionals associades en la Intercol·legial. En anteriors edicions d’aquest Premi la Intercol·legial va distingir per la seva defensa
de les institucions col·legials l’advocat Miquel Roca i Junyent i el periodista Jordi Basté, l’ex presidenta del Parlament de Catalunya Núria de Gispert i el jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Què és l’Associació Intercol·legial
L’Associació Intercol·legial, que representa més de 100 col·legis professionals amb més de 200.000 col·legiats/des de tots els àmbits professionals, va néixer amb la voluntat de reforçar la projecció social dels col·legis professionals, impulsar iniciatives d’interès
comú, actuar com a interlocutora amb les Administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu, independentment del sector al qual pertanyin.