El COIB facilitarà els tràmits de col·legiació de forma gratuïta a totes les infermeres i infermers voluntàries i jubilades que prestin servei durant la crisi sanitària de la COVID19. Les professionals es podran acollir a fer aquest tràmit per correu electrònic.

Col·legiació gratuïta per a les infermeres voluntàries i jubilades que prestin servei durant l’emergència sanitària

Aquesta mesura, acordada per la Junta de Govern a data 19 de març, permetrà el reingrés d’infermeres en situació actual d’Alta no Exercent per jubilació o decisió voluntària i en situació de Baixa voluntària.

De la mateixa manera, també es facilitarà la tramitació gratuïta a totes les noves altes col·legials, però en aquest cas, requeriran fer el tràmit presencialment.

Aquesta mesura estarà vigent el temps que duri la crisi sanitària.

La companyia asseguradora AMA inclourà a totes les infermeres que s’incorporin voluntàriament durant el període de crisis, de forma totalment gratuïta i n’assumirà el cost, a la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional. Aquests professionals gaudiran de les mateixes condicions que la resta de col·legiats

També podeu consultar qualsevol dubte al telèfon gratuït d'atenció col·legial: 900 705 705 o a través del correu electrònic info@coib.cat