FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
19 de novembre de 2015
  Des de fa unes setmanes nombroses infermeres s’han adreçat a l’Oficina d’Informació Col·legial per expressar el seu malestar a mida que anaven coneixent-se diferents informacions relacionades amb la convocatòria específica del procés selectiu per proveir places a l’Institut Català de la Salut (ICS).

  Entre les nombroses consultes les infermeres han manifestat el seu desacord amb les bases de la convocatòria i en molts casos han demanat rebre assessorament sobre el procediment per a impugnar-la. En els propers dies, el COIB publicarà instruccions detallades per dur a terme aquesta impugnació.

  Des del moment en que es va tenir informació d’aquesta convocatòria i les seves bases, representants del Col·legi, han demanat mantenir una reunió de treball amb el Gerent de l’ICS per tractar de resoldre o, si més no millorar els múltiples aspectes, que han provocat aquesta disconformitat sobre com s’ha dut a terme el procés.

  Els principals aspectes que el COIB plantejarà en aquesta reunió de treball, que tot fa pensar que, finalment, se celebrarà en breu, són:
  • La manca de diferenciació en el temari dirigit a les professionals infermeres opositores entre l'àmbit hospitalari i el d'atenció primària. Aquest fet dificulta enormement que els continguts de la futura prova s’adeqüin a l'oferta de les places que es treuen a concurs i per tant als llocs de treball.
   
  • No es puntua l’experiència ni es valoren el mèrits en funció de la plaça a la qual s’aspira. És a dir, no es valora més el fet d’haver treballat a primària que haver treballat a hospital ni el fet de comptar amb formació específica per a l’assistència primària.

  • No queda reflectit el títol d'infermera especialista com a mèrit valorable.

  • L’absència d’un marc bibliogràfic de referència dificulta la preparació de la prova per part dels aspirants a les oposicions i l’elaboració de l’examen per part del tribunal. Incloure un marc bibliogràfic no tant sols facilitaria l'estudi, sinó que evitaria motius de conflicte que s’han produït en convocatòries anteriors, com per exemple, la multiplicitat de respostes correctes.

  • La importància de preveure mesures que garanteixin el bon desenvolupament de la convocatòria.

  • Reivindicar que s’escolti als professionals per evitar conflictes innecessaris. La convocatòria de places hauria de suposar una oportunitat de millora del servei als ciutadans i del desenvolupament professional de les infermeres participants.
   
  El Col·legi seguirà facilitant la informació de les novetats respecte a aquest assumpte i ofereix a través dels serveis jurídics, assessorament legal a les infermeres que es considerin afectades.

  El COIB reitera la seva voluntat de col·laborar per trobar la millor solució possible a aquest conflicte, però també està estudiant les diferents accions legals pertinents a dur a terme.