El Sistema Nacional de Salut fa pública l’oferta de la convocatòria de les proves selectives per a l’accés a 1.463 places de formació ofertades via residència de les especialitats d’Infermeria obstètrico-ginecològica, salut mental, treball, pediatria, familiar i comunitària i geriatria a tot l’Estat. Es tracta de 371 places més que en l’edició anterior, que van ser 1.092. El període de presentació de les sol·licituds per a la presentació a les proves és del 10 de setembre al 9 d’octubre, ambdós inclosos. La data de la prova tindrà lloc entre la segona quinzena de gener i la primera quinzena de febrer de 2020.

Convocades les proves d’accés a l'IIR 2019-2020

Feu clic aquí per consultar el Butlletí Oficial de l’Estat. Núm. 216, data 9 de setembre de 2019.

A continuació us detallem la informació d'interès per a tot el procediment:

Termini per a la presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 10 de setembre al 9 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

S'han convocat un total de 1.463 places, distribuïdes de la següent manera:

Infermeria Obstètrico-Ginecològica (llevadores) 402
Infermeria de Salut Mental 242
Infermeria del Treball 62
Infermeria Pediàtrica 188
Infermeria Familiar i Comunitària 523
Infermeria Geriàtrica 46

 

A Catalunya, s'han convocat un total de 199 places amb la següent distribució:

Infermeria Obstètrico-Ginecològica 66
Infermeria de Salut Mental 40
Infermeria del Treball 2
Infermeria Pediàtrica 23
Infermeria Familiar i Comunitària 60
Infermeria Geriàtrica 8


 

Prova selectiva:

El sistema de selecció consisteix en un exercici de 175 preguntes d’elecció múltiple més 10 de reserva (la seva duració serà de quatre hores) i en la valoració de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris de grau/diplomat i, si és el cas, del títol de doctor.

L’examen es realitzarà entre la segona quinzena de gener i la primera quinzena de febrer de 2020.

Requisits dels candidats:

1. En relació a la nacionalitat: Els aspirants hauran d'estar en possessió de la nacionalitat espanyola. Consultar altres supòsits en el BOE, punt II, apartat 1. Nacionalitat.

2. En relació a la titulació: Estar en possessió del títol de grau, DUI, certificació substitutòria del mateix, o quan es tracti de títols estrangers, la corresponent resolució del seu reconeixement o homologació expedida pel Ministeri corresponent.

3. En relació a l’idioma: els aspirants nacionals d’estats on la llengua oficial no sigui el castellà només seran admesos si acrediten coneixement suficient del mateix. Consultar indicacions i excepcions en el BOE, punt II,apartat 3.

4. Els candidats que actualment estiguin realitzant un període de formació especialitzada en plaça de resident, obtinguda en altres convocatòries, només es podrà presentar si juntament amb la sol·licitud presenta renúncia prèvia a la plaça de formació de què es disposa.

Consultar altres requisits en el BOE, punt II, apartats 5,6,7 i 8.


Sol·licituds:

Els candidats hauran d’omplir el model 790 de “Sol·licitud d’admissió a proves selectives d’accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxes de drets d’examen” que es trobarà a la web del Ministeri de Sanitat a partir que s’obri el període d’inscripció. A la sol·licitud es remarcarà la localitat on es vol realitzar l'examen, entre altres, es troba Barcelona. En funció si es vol fer la tramitació i el pagament de manera presencial o online, s’haurà de seguir les diferents instruccions, clica aquí.

Taxes de drets d’examen:

Les taxes d’examen a pagar són 30,49 euros. Podeu consultar les situacions d’exempció i bonificacions de pagament de les taxes de dret d'examen al BOE, apartat segon, punt 2.2.


Documentació a presentar:


• La instància (Model 790) degudament signada.
• Document Nacional d'Identitat.
• Títol d’infermera.
• Certificació acadèmica de notes.

La presentació d’aquesta documentació s’haurà de fer en un format o altre en funció si la sol·licitud es fa online (adjuntar pdf) o si es fa presencial (original i fotocòpies).

Consultar altra documentació a presentar com el doctorat, certificat de coneixement d’idioma en el BOE, punt IV.
 

Lloc de presentació de la documentació si es fa de manera presencial:

Registre de la Delegació del Govern a Barcelona, situada al C/ Bergara, 12, de Barcelona. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 17.00 hores i els dissabtes, de 9 a 14 hores.

Règim de formació i duració dels programes:

Els candidats que finalment obtinguin plaça de formació formalitzaran l'oportú contracte de treball amb l'entitat titular de la institució que li hagi estat adjudicada.

La durada dels programes formatius serà de dos anys per totes les especialitats.