FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
20 de març de 2015
  Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona us volem fer saber  mitjançant aquesta informació elaborada arran de les diferents consultes ateses als darrers mesos a l’Oficina d’Informació Col·legial i relacionades amb el buit normatiu per assignar un nivell MECES  a les 142 titulacions universitàries existents anteriorment a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
   
  La publicació  del reial decret 967/2014 de 22 de novembre que modifica el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) defineix com serà el procés pel qual els Diplomats en Infermeria obtinguin el títol del grau.
   
  Seguint amb el compromís adquirit d’oferir totes les novetats sobre aquest assumpte, informem dels punts d’interès per a les infermeres que recull aquest nou decret:
   
  El reial decret estableix les equivalències entre les titulacions establertes a l’Estat espanyol després de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i les 142 titulacions incloses a l’anterior catàleg. Per tant, es tracta d’una situació que no només afecta als estudis d’Infermeria, sinó que s’està abordant en un context molt més ampli de les titulacions de l’Estat espanyol.
   
  En aquest decret s’estableix un procediment pel qual s’avaluaran les competències dels antics títols i l’equivalència dins del Marc Europeu de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). Això possibilita que el títol de Diplomat en Infermeria s’adscrigui al nivell 2 (Grau) del MECES, amb els mateixos efectes i drets acadèmics que l’actual títol de grau, és a dir que un diplomat podrà accedir al doctorat amb un màster oficial de 60 crèdits, amb continguts de recerca, igual que el grau.
   
  En cap cas s’expedirà el títol de grau, però el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports adoptarà les mesures necessàries per a què a través de la seva Seu Electrònica l’interessat que així ho desitgi pugui obtenir directament un certificat de correspondència a nivell MECES, expedit per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions.  
   
  Per al moment es tracta de la publicació  del reial de decret, del qual es desprèn tot el procediment a seguir per tal de passar de la diplomatura a grau. Aquest procediment implica una valoració prèvia de l’Agència Nacional d’Avaluació i Qualitat de l’Acreditació (ANECA), la qual cosa pot implicar que tot el procés pugui estar completat en un termini d’uns nou mesos.
   
  Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta situació, podeu contactar amb l’Oficina d’Informació Col·legial del COIB, trucant al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o a través del correu electrònic oic@coib.cat i preguntant per Isabel Quintana o assessorar-vos a través de l’assessoria d’orientació a la formació.  
   
   
  Informacions relacionades:
   
  RD 967/2014 de 22 de novembre  pel que s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalències a títols universitaris.
   
  Un projecte de reial decret pot modificar substancialment el pas de la diplomatura al grau (21/2/2014)  
   
  Projecte de Reial decret pel qual es modifiquen els reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel que s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, per adscriure determinats títols universitaris de grau al nivell 3 (màster) del MECES. 

  Document del juny de 2012 elaborat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’Associació de Directores d’Escoles d’Infermeria de Catalunya (ADEIC) document per oferir la màxima informació disponible per tal que les infermeres poguessin decidir davant de les opcions aleshores existents.
   
  Ambdues organitzacions van celebrar el 10 de juliol de 2012 una sessió informativa  a la seu del COIB, en la qual van demanar prudència i calma a les infermeres a l’hora de decidir sobre el procés per tal que els diplomats d’Infermeria es retitulessin i passessin a obtenir el grau. Aquesta sessió es va repetir a Sabadell el dia 6 de maig de 2013 promoguda per la delegació del Vallès Occidental del COIB.

   
  Si us voleu descarregar la informació en versió pdf cliqueu al damunt dels enllaços següents: