FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
5 de juny de 2015

  Els col·legis d'Infermeria d'Alacant, Barcelona, Castelló, Balears, Múrcia i València, que representen a uns 70.000 infermers, agrupats al Fòrum Infermer del Mediterrani, han reiterat avui, en una carta enviada al Consell d'Estat, el seu suport a la regulació de la prescripció infermera per donar seguretat jurídica a aquesta pràctica diària dels professionals d'Infermeria, però, al mateix temps, van mostrar el seu rebuig a l'obligació de cursar formació addicional per poder prescriure medicaments i productes sanitaris.

  El Fòrum Infermer del Mediterrani, a favor de regular la prescripció de medicaments i en contra que s'obligui a Infermeria a cursar formació addicional per a això

  Referent a això, han recordat l’exitós desenvolupament de la prescripció infermera a Andalusia sense necessitat de dur a terme l'esmentada formació obligatòria addicional inclosa en el projecte de Reial Decret pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, que ha elaborat el Ministeri de Sanitat.
  Davant l'enviament de l'esmentat projecte legislatiu al Consell d'Estat perquè dictamini, el Fòrum Infermer del Mediterrani va recordar "l'enorme malestar que està suscitant en el si d'una gran part de la professió infermera el referit projecte de Reial decret que pretén tirar endavant el Ministeri de Sanitat” i va assegurar que Infermeria "només necessita disposar de la cobertura jurídica necessària per poder seguir realitzant el treball clínic diari amb total suport normatiu".

  Intervencions sense risc per als seus destinataris

  A la carta, el Fòrum Infermer del Mediterrani va explicar que "la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments d'ús humà i productes farmacèutics no subjectes a prescripció mèdica, és una pràctica habitual en el treball diari de les infermeres, que es realitza des fa molts anys i que suposa innombrables avantatges per als ciutadans/pacients i per al sistema de salut. Són intervencions que realitzen els infermers que no impliquen un risc per als seus destinataris, només necessiten un marc legal que els atorgui la seguretat jurídica de la qual ara no tenen".
  En aquest sentit, la carta afirma que "no és una competència professional nova per a Infermeria, sinó que, per contra, totes les competències professionals pròpies de l'infermer generalista i especialista, com és la d'indicar, utilitzar i autoritzar la dispensació de tots aquells medicaments, subjectes o no, a prescripció mèdica i els productes sanitaris, d'acord amb la legislació vigent, s'adquireixen durant la seva etapa formativa de Grau, corresponent al Ministeri d'Educació, i no al de Sanitat, la seva acreditació ".

  Suficient preparació i formació universitària

  Els professionals d'Infermeria, per tant, "ja disposen de suficient preparació i formació universitària per desenvolupar la seva activitat prescriptora, sent innecessari tornar a acreditar-se per allò que van adquirir en la seva formació acadèmica", explica, i també assegura que "resulta injustificable l'exigència de una formació teòrica de 6 crèdits ECTS per als infermers generalistes i 12 crèdits ECTS, per als especialistes, per a la realització d'intervencions que formen part de la seva pràctica clínica quotidiana, sobretot sent idèntiques en temps i contingut a les ja acreditades durant la seva formació universitària".
  A més, el Fòrum Infermer del Mediterrani ha insistit que "és un absolut sense sentit, a més d'una greu discriminació respecte d'altres col·lectius professionals, com els podòlegs, aquesta obligació formativa addicional que es pretén per als infermers, ja que tots dos col·lectius tenen la mateixa càrrega lectiva de Farmacologia en els seus estudis universitaris, que són d'igual durada".
  Des del punt de vist legislatiu i jurisprudencial, el Fòrum Infermer del Mediterrani també va recordar que "ja hi ha diverses sentències, tant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB - Sentència 466 de 2013.06.05 i Sentència 500 de 12 / 6/2013) com del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA - Sentència de 2013.05.03), que reconeixen la capacitat i facultat dels infermers per utilitzar, indicar i autoritzar la dispensació de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, sense cap tipus d'habilitació".
  Pel que fa a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, "aquella que s'ha de dur a terme mitjançant l'elaboració de protocols i guies de pràctica clínica i assistencial, tampoc estem parlant de res nou, doncs, cal assenyalar que ja es ve realitzant i, per tant, tampoc pot pretendre una formació addicional, sinó més aviat una formació continuada", explica l'esmentada missiva.
  En resum, la carta conclou que "en no tractar-se de noves competències i per tal de garantir que no es produeixi una situació clarament discriminatòria respecte d'altres col·lectius professionals (podòlegs), no es necessita d'una formació addicional a la rebuda durant el pregrau ja que només les noves competències requereixen de formació complementària per a l'acreditació del seu acompliment.
  Finalment, el Fòrum Infermer del Mediterrani recorda que "és pertinent portar a col·lació el Decret 307/2009, de 21 de juliol, pel qual es defineix l'actuació de les infermeres i infermers en l'àmbit de la prestació farmacèutica del sistema sanitari públic de Andalusia” que, segons explica," ha permès a les infermeres andaluses expedir cinc milions de receptes amb un cost de 88 milions d'euros el 2014 que, en cap cas, han suposat un increment de la despesa farmacèutica".

  Forum Enfermero del Mediterráneo