FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
26 de novembre de 2015
  • Es demana a l’ICS que expliqui perquè no s’ha diferenciat entre atenció primària i hospitalària i els barems de mèrits
   
  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) i l’Asociación de Enfermería Comunitaria  (AEC) s’han reunit amb gerència i directius de l’Institut Català de la Salut (ICS) on s’ha pactat el compromís de posar en marxa eines que millorin substancialment com s’està desenvolupant el procés de convocatòria d’oposicions per a diplomats en infermeria i per a infermeres especialistes en obstètrico-ginecològica.

  L’ICS s’ha compromès a habilitar, al seu intranet per a professionals, un espai de preguntes freqüents i informació detallada de tot el procés on les infermeres interessades en opositar puguin preguntar i resoldre tots els dubtes que tinguin. L’ICS, que només ha convocat 136 places per a infermeres i 11 per a llevadores, s’ha compromès també a publicar en aquest mateix entorn i abans d’acabar l’any el marc bibliogràfic per a preparar les oposicions.

  El COIB, l’AIFiCC i l’AEC han demanat a l’ICS aquestes millores en tot el procés després del malestar manifestat per moltes infermeres en relació a les bases de la convocatòria. Aquest malestar s’ha traduït també en demandes d’informació per a impugnar aquestes oposicions a títol individual.

  Hi ha diversos punts de la convocatòria de l’ICS sobre els que COIB, AIFiCC i AEC no estan d’acord tal i com estan formulades,  i s’ha demanat un aclariment públic. Destaca  el fet que s’hagi realitzat una única convocatòria no diferenciada entre les places ofertades d’atenció primària i hospitalària. Aquest fet fa que no compti l’experiència laboral de l’infermera bé sigui en atenció primària o en un hospital, ni el de la formació específica i diferenciada per cadascun dels àmbits.

  D’altra banda, és incomprensible que tingui la mateixa puntuació en el barem de mèrits, disposar d'un màster o postgrau que acreditar l'especialitat en infermeria familiar i comunitària per a opositar per una plaça a l’àmbit d’atenció primària. Haver assolit l'especialitat comporta un alt grau de capacitació en relació a l'objecte específic del procés selectiu que ha posat en marxa l'administració sanitària, i així hauria d'estar valorat.
   
  Si, tot i aquestes mesures, les infermeres volen impugnar la convocatòria, han de presentar un recurs potestatiu de reposició.
  - Podeu consultar el model de recurs en aquest enllaç.
  - Podeu consultar les instruccions per a la presentació d’aquest recurs en aquest enllaç.
  El recurs potestatiu de reposició és una via opcional que permet recórrer les decisions de l’Administració davant l’òrgan que les va dictar. És un recurs potestatiu, ja que es pot prescindir d’aquest i recórrer la decisió directament en via contenciosa-administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, donat que la resolució que es vol impugnar exhaureix la via administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
   
  Quin termini tinc per interposar el recurs?
   
  El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició és d’un mes, a partir de l’endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
   
  En aquest cas, la Resolució SLT/2623/2015, de 12 de novembre, va ser publicada al DOGC de 19 de novembre, per tant el termini finalitza el dia 21 de desembre (el 20 es diumenge) de 2015, d’acord amb allò que estableix l’article 48 (apartats 2 i 3) de la Llei 30/92.
   
  Quin termini té l’ICS per resoldre?
   
  Un cop interposat el recurs, l’ICS té un termini màxim d’un mes per a dictar i notificar la resolució del recurs (art. 117.2 Llei 30/92).
   
  Si no diu res (silenci administratiu) vol dir que es negatiu i s’ha desestimat?
   
  Si passat aquest termini no hi ha resolució expressa, el recurs s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu negatiu (art. 43.1 Llei 30/92).
   
  Si no estic d’acord amb el que es resolgui, puc fer quelcom més?
   
  Si l’interessat no està conforme amb la resolució dictada per l’ICS ja sigui “expressa” o “presumpte”,  podrà interposar un recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, potestativament, el corresponent al lloc del domicili de la persona interessada.
   
  En el cas de resolució expressa el termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des de el dia següent al de la notificació de la resolució. En el cas que no sigui expressa (silenci administratiu: acte presumpte) serà de sis mesos a partir del dia següent a aquell en que es produeixi l’acte presumpte.
   
   
  Notícies relacionades:
   
  - El COIB es reunirà amb el gerent de l’ICS per demanar que es canviïn els criteris de la convocatòria d’oposicions.
   
  - Publicada la convocatòria específica d’oposicions de l’ICS per a Diplomats/des en infermeria i per a infermers/eres especialistes en obstètrico-ginecològica
   
  - Consulta a la Biblioteca del COIB bibliografia i recursos per a la preparació de les oposicions de l'ICS

  - Es publiquen les bases generals de la convocatòria d’oposicions de l'ICS
   
  - L’Institut Català de la Salut avança els temaris de la propera convocatòria d’oposicions