La Comissió de crisi de la prescripció infermera està integrada per 52 entitats (col·legis professionals, societats científiques, facultats i escoles, sindicats i associacions de professionals i empreses sanitàries ) representatives de les infermeres i infermers catalans, més de 43.200 exercint actualment a Catalunya. Aquest Comissió de crisi va néixer el gener del 2016 a iniciativa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a resposta a la greu situació provocada per publicació el 23 de desembre del 2015 del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Durant tot aquest temps, des de la Comissió de crisi s'ha treballat per aconseguir el decret català d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

El decret català de la prescripció infermera, pactat amb un preacord entre el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Conselleria de Salut el 2016 va quedat aturat amb la suspensió del Govern arran de l’article 155, l’octubre de 2017. 
Durant aquest període, s’ha aprovat a nivell estatal el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, per el que es modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 d’octubre, i amb el que es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per par de les infermeres i del que s’està fent la implementació autonòmica per a acreditar a les infermeres.

Amb aquest nou marc legal, el Departament de Salut està estudiant adaptar el text del decret català a la nova situació.

Es tracta de dos decrets complementaris ja que si bé el decret estatal és el que regula i reconeix la competència de la prescripció infermera, el decret català té l’esperit d’establir normes d’organització en relació a la prescripció que permetin a les infermeres catalanes seguir treballant amb normalitat pel que fa als medicaments i productes sanitaris subjectes a la prescripció mèdica fins que arribin els protocols i guies de pràctica clínica establerts al Real Decreto 1302/2018. Aquests protocols els ha d’elaborar la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud i validar la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. És d’assenyalar que la disposició addicional segona del Reial-Decret 1302/2018 estableix un termini màxim de dos anys a partir de la entrada en vigor del Reial Decret (novembre de 2018)  per a la seva aprovació i validació.

Pots seguir l'activitat de la Comissió de crisi al web prescripcioinfermera.cat