8 de juny de 2021

PRIMER PREMI D'INVESTIGACIÓ dotat amb 3.000 euros
Accèssit dotat amb una subscripció anual a ENFERTECA per a cada un dels membres de l'equip.

Bases Generals Premis 2021
1r.- Poden optar a aquest premi tots els professionals infermers (espanyols i estrangers), a excepció dels membres que componen el jurat i aquells que hagin rebut finançament o alguna quantia econòmica pel mateix estudi. L'equip investigador pot estar compost per professionals d'altres disciplines, però al menys el / la investigadora principal ha de ser infermera / o.
2n.- La participació pot ser a títol individual o col·lectiu.

3r.- Els treballs, que seran inèdits i escrits en llengua espanyola, podran versar sobre qualsevol àrea de coneixements de la infermeria. La presentació dels mateixos haurà de realitzar obligatòriament mitjançant el següent correu electrònic habilitat per a això: premiosmetasinvestigacion@grupo-paradigma.com, contenint els següents arxius:

Arxiu 1. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per personalitzar-lo.

Arxiu 2. On constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e-mail).

4t.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 10 de setembre de 2021. No s'acceptarà cap treball que es rebi en amb posterioritat a aquesta data.

5è. Els premis es decidiran per un jurat compost per membres de Consell Editorial, de el Consell Assessor i de el Comitè Científic de Metes d'Infermeria, així com per professionals d'infermeria externs a l'editorial i experts en investigació, que constituiran a l'almenys el 50 % dels membres de jurat.

6è.- La decisió de l'jurat es farà públic a través de la revista Fites d'Infermeria en el mes de desembre de 2021. Metes d'Infermeria es reserva el dret a divulgar mitjançant algun altre mitjà de difusió dels premis atorgats.

7è. La decisió de l'jurat serà inapel·lable, podent deixar desert el premi convocat si, al seu parer, els treballs presentats no reuneixen la qualitat científica per merèixer-ho.

8è. El lliurament dels Premis resta pendent d'estipular.

9è.- Els treballs enviats a aquest premi passaran a ser propietat de Metes d'Infermeria, la qual es reserva el dret a publicar el treball guardonat, així com els treballs presentats a concurs que reuneixin els requisits per a això, citant sempre l'autoria, i informant prèviament als autors / es de les possibles modificacions que poguessin, si escau, ser necessàries.

10è.- La presentació dels treballs a concurs implica l'acceptació de les presents bases.

Per accedir a tota la informació dels premis clica aquí