2020

Projecte d'ordre per la qual s'actualitza I'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Carta de No al.legacions del COIB al Consell de Col.legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya

ORDRE SLT/45/2020, de 22 d'abril, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 9/2017, de 27 de juny, d'universalització de l'assisténcia sanitaria amb carrec a fons públics per mitja del Servei Catala de la Salut

2019

Projecte de decret de regulació del procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a I’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà

Projecte d’ordre per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques

2018

Acord pel qual s’autoritza la constitució del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (CSAPG) i se n’aproven els Estatuts i el conveni regulador

Projecte d'ordre de creació de la Comissió Assessora en teràpies complementàries per tractar el càncer i d'altres malalties greus

Projecte Decret de modificació del Decret 98/2D14, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

 2017

Projecte Decret Observatori de la Igualtat de Gènere

Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals  

Projecte d’ordre, pel qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

 2016

 Projecte d'ordre d’actualització de I'annex del Decret 196/2010 del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Projecte d'ordre per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistematiques

Projecte d'ordre d’actualització de I'annex del Decret 196/2010 del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

2015Proposta d'acord pel qual s'autoritza la creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i se'n aproven els Estatuts

Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya

2014Proposta d'ordre de creació de Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya 

Resolució ECO per la qual s'informa dels estudis oficials implantats en el sistema universitari de Catalunya, que condueixen a l'obtenció de títols que habiliten per exercir una professió regulada o per obtenir un títol professional. 

Projecte de decret pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

PD que estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport  

2013Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals.

Procediment d'acreditació dels centres de medicina de l'esport.

Registre de professionals sanitaris de Catalunya

Constitució i funcionament deis biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i la Xarxa Catalana de Biobancs

2012

Drets en l'atenció sanitària