2018Projecte Decret de modificació del Decret 98/2D14, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

 2017

Projecte Decret Observatori de la Igualtat de Gènere

Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals  

Projecte d’ordre, pel qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

 2016

 Projecte d'ordre d’actualització de I'annex del Decret 196/2010 del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Projecte d'ordre per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistematiques

Projecte d'ordre d’actualització de I'annex del Decret 196/2010 del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

2015Proposta d'acord pel qual s'autoritza la creació del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i se'n aproven els Estatuts

Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya

2014Proposta d'ordre de creació de Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya 

Resolució ECO per la qual s'informa dels estudis oficials implantats en el sistema universitari de Catalunya, que condueixen a l'obtenció de títols que habiliten per exercir una professió regulada o per obtenir un títol professional. 

Projecte de decret pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

PD que estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport  

2013Avantprojecte de llei de serveis i col·legis professionals.

Procediment d'acreditació dels centres de medicina de l'esport.

Registre de professionals sanitaris de Catalunya

Constitució i funcionament deis biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i la Xarxa Catalana de Biobancs

2012

Drets en l'atenció sanitària