4 de març de 2016
    El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha emès una nota informativa aclarint que l’activitat de vacunació "respon a un objectiu de salut pública −responsabilitat de les administracions sanitàries− de reduir la incidència i la prevalença de malalties, lesions discapacitats en la població, que se sustenta en una valoració per part d’experts sobre els requeriments científics i epidemiològics, i s’adreça a població sana. Així, doncs, s’ha d’entendre que les activitats de vacunació en el marc de calendari aprovat per l’autoritat sanitària no se subjecten a un diagnòstic previ i que la decisió de l’autoritat sanitària supleix la prescripció facultativa, sens perjudici de la necessària valoració individual que ha de fer el o la professional prèviament a l’acte d’administració d’una vacuna". 

    En aquest sentit, el Departament posa de manifest que les actuacions de les infermeres i infermers en l'àmbit de la vacunació, desenvolupades dins el calendari de vacunacions sistemàtiques, no vulneren doncs el Reial Decret de 954/2015 i no comprometen en cap cas la cobertura plena  de de les pòlisses d’assegurança per responsabilitat civil professional que emparin l’actuació d’aquest col·lectiu