Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.

– Aitamaa, E., Leino-Kilpi, H., Puukka, P., Suhonen, R. (2010). Ethical problems in Nursing Manegement: The role of Code of Ethics. Nursing Ethics 17(4), 469-482.
– Alvear, K., Pasmanik, V., Winkler, M.I., Olivares, B. (2008). ¿Códigos en la Posmodernidad? Opiniones de psicólogos acerca del Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos de Chile. Terapia Psicológica, 26(2), 215-228.
– American Nurses Association (2001). Code of Ethics for Nurses with Interpretative Statements. EEUU.
– Asociación Médica Mundial (2008). Declaración de Helsinki. Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Seül, Corea.
– Association des infi rmières et infi rmiers du Canada (2008). Code de déontologie des infi rmières et infirmiers. Ottawa.
– Australian Nursing & Midwifery Council (2007). Code of Ethics for Nurses in Australia.
– Col·legi Ofi cial Infermeria de Barcelona. (1986). Codi d’Ètica d’Infermeria. Barcelona.
– Col·legi Ofi cial d’Infermeria de Barcelona (2006). Consideracions davant les contencions físiques i/o mecàniques: aspectes ètics i legals. Barcelona.
– Col·legi Ofi cial d’Infermeria de Barcelona (2007). Com actuar davant les infermeres amb problemes de salut mental i/o addicions. Barcelona.
– Col·legi Ofi cial d’Infermeria de Barcelona (2008). L’ètica de la intimitat: un repte per a les infermeres. Barcelona.
– Col·legi Ofi cial d’Infermeria de Barcelona (2009). Consideracions ètiques entorn de la interrupció de la gestació. Barcelona.
– Col·legi Ofi cial d’Infermeria de Barcelona (2011). La vaga: un dret amb obligacions. Barcelona.
– Comission on Social Determinants of Health. World Health Organization. (2005). Towards a Conceptual Framework for Analysis and Action on the Social Determinants of Health. Ginebra.
– Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut (1997). Competències de la professió d’infermeria. Barcelona.
– Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), Organización Mundial de la Salud (OMS). (2002). Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos. Ginebra.
– Consejo General de Colegios de Diplomados de Enfermería. (1989). Código Deontológico de la Enfermería Española. Madrid.
– Consejo Internacional de Enfermería. (2012). Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería. Ginebra.
– Department of Health, Education and Welfare (1978). Principles and Guidelines for the protection of human subjects of research. Publicación DHEW No. (OS) 78-0012. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
– Edgar, A. (2004). How effective are Codes of Nursing Ethics. A Tadd, W. (Ed.) Ethical and professionals issues in Nursing. (pp.155-175). New York: Palgrave MacMillan.
– Elzo, J., & Castiñeira, A. (Directors). (2011). Valors tous en temps durs. Col·lecció Observatori de Valors. Barcelona: Editorial Barcino.
– Esade (2008). Els valors dels catalans. Col·lecció Observatori de Valors. Barcelona.
– Fascioli, A. (2010). Ética del cuidado y ética de la justicia en la teoría moral de Carol Gilligan. Action, 12, 41-57.
– FEPI (Federazione Europea delle Professioni Infermieristiche; European Federation of Nursing Regulators). (2008). Code of Ethics and Conduct for European Nursing. Protecting the public and ensuring patient safety. Brussels.
– Fowler, M.D.M. (Ed.) (2010). Guide to the Code of Ethics for nurses. Interpretación and aplication. Maryland: American Nurses Association.
– Fray, S.T. & Johnstone, M.J. (2002). Ethics in Nursing Practice. A guide to Ethical Decision Making (2a ed.). Oxford: Blackwell Science.
– Gafo, J. (1994). Ética y legislación en Enfermería. Madrid: Editorial Universitas.
– Heymans, R., Van der Arend, A., Gastmans, Ch. (2007). Dutch Nurses’Views on Codes of Ethics Nursing Ethics, 14(2), 156-170.
– Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica regladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. A Boletín Oficial del Estado.núm 274 de 15 de noviembre de 2002, 40126-40132.
– Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. A Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. núm. 3303 de l’11 de gener de 2000, 464-467.
– Meulenbergs, T., Verpeet, E., Schotsmans, P., Gastmans, Ch. (2004). “Professional codes in a changing nursing context: literature review”. Journal of Advanced Nursing, 46(3), 331-336.
– Nursing & Midwifery Council (2008). Code of professional conduct: standards for conduct, performance and ethics. London.
– Organización Médica Colegial (OMC), Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). (2011). Guía de sedación paliativa. Madrid. Obtingut de: https://www.cgcom.es/sites/default/fi les/guia_sedaccion_paliativa.pdf
– Organización Mundial de la Salud (2002). Política de la OMS en materia de Género: Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Ginebra.
– Puyol Gonzalez, A. (2005). Bioètica i justícia. Com racionar els recursos limitats de la sanitat?. A Boixareu, R., Nello, A. i Cardona, X. (Ed.) La Gestió de la salut, repte ètic (pp. 79-103). Barcelona: Prohom Edicions.
– Rawls, J. (2003). Justicia como equidad. Revista española de control externo 5(13),129-158.
– Royal College of Nursing (2003). Defining Nursing. London.
– Royal College of Nursing (2008). Defending Dignity – Challenges and Opportunities for nursing. London.
– Royal College of Nursing (2009). Small changes make a big difference: how you can infl uence to deliver dignifi ed care. London.
– Societat Catalana d’Estudis Jurídics. (2010), Diccionari jurídic català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Societat Catalana d’Estudis Jurídics. Obtingut de: http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0
– Tadd, W., Clarke, A., Lloyd, Ll., Leino-Kilpi, H., Strandell, C., Lemonidou, Ch. …Heymans (2006). The Value of Nurses’ Codes: European Nurses’ views. Nursing Ethics 13(4), 376-393.
– TERMCAT, Centre de Terminología. (2008). Diccionari d´infermeria. Barcelona: LID (Ed.). Obtingut de: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34
– Thompson, I., Melia, K., Boyd, K., Horsburgh, D. (2006). Nursing Ethics. Edimburg: Churchill Livingston.
Whitehead, M. (1992). The concepts and principles of equity and health. Int
J Health Serv
22(3), 429-445.

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar

No s'ha detectat cap activitat en els últims 5 minuts.
La teva sessió a l'àrea personal caducará en segons.

Continuar a l'àrea personal Sortir