28 de gener de 2016

  Manifest de la Comissió de Crisi per a la prescripció infermera a Catalunya, integrada per 52 entitats representatives de les infermeres i infermers catalans, atesa la situació d'emergència en la que es troba des de l'aprovació del Reial Decret de la prescipció infermera.

  Atesa la situació d’emergència en que es troba la pràctica infermera generada per les dificultats legals que des de fa molts anys entorpeixen l’ús, l’autorització i la indicació de medicaments i productes sanitaris, situació recentment molt agreujada per la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, les entitats signants, totes elles responsables de contribuir a la garantia d’unes bones cures infermeres a la població, signen aquest manifest conjunt amb l’objectiu d’alertar a les autoritats catalanes de la greu crisi generada en l’atenció sanitària del nostre país.

  La prescripció infermera, tal i com cal concebre-la, és un aspecte més de la cura infermera de la persona atesa. Fa referència a medicaments o productes derivats de les cures infermeres que presta, ja que quan una infermera o un infermer indica o aplica algun producte sanitari o fàrmac, ho fa centrant la seva atenció en la valoració, la identificació d’un problema i com una intervenció en el pla de cures infermeres.

  El que demanem és emparament legal per poder realitzar una pràctica habitual en el treball clínic quotidià de les infermeres. Amb el vist i plau, tàcit o explícit, de les Institucions i l’Administració Sanitària, la infermera en la seva pràctica autònoma quotidiana, indica i utilitza medicaments sota el criteri de la bona pràctica i el judici clínic, sense prescripció mèdica i sense disposar de reconeixement de la competència i de l’autoritat legal. És precís regular legalment allò que s’està produint “de facto” amb eficiència i seguretat demostrada. No es pot obligar als professionals infermers a extralimitar la legalitat establerta, sinó que cal adaptar el marc legal a la realitat de la dinàmica assistencial.

  De manera reiterada, en diferents ocasions i en diferents contextos administratius, polítics i/o parlamentaris, totes les entitats signants hem posat de manifest la gravetat d’aquesta situació a Catalunya i no hem obtingut cap resposta definitiva. Ara, aquest retard en una resposta efectiva i la recent publicació del Reial decret 954/2015, han provocat una crisi que pot tenir greus conseqüències per l’estructura assistencial. Una situació de risc que ens aboca, inexorablement, a una confrontació entre el deure de donar una atenció segura i d’alta qualitat i el respecte a la legalitat vigent.

  És per això que, les entitats signants, acorden:

  • Instar al Departament de Salut a que acomplexi amb el compromís contret l’1 de juliol de 2015, amb l’objectiu d’elaborar el redactat del text normatiu pel desplegament de la prescripció infermera a Catalunya, que havia d’estar enllestit abans del 31 de juliol de 2015.
   • Instar al Departament de Salut a que faci les gestions oportunes orientades a recórrer el Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i demanar la suspensió cautelar de l’apartat 3.2.
  • Instar al Departament de Salut perquè exigeixi al Ministeri de Sanitat la convocatòria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud amb l’objectiu de rendir comptes sobre la modificació unilateral del text.
  • Posar en coneixement dels diferents grups parlamentaris i dels portaveus de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, la gravíssima situació en que es troba el sistema de salut com a conseqüència de la publicació del Reial decret 954/2015.
  • Demanar al Govern de Catalunya que es manifesti públicament a favor del col·lectiu infermer, com ho han fet des d’altres Comunitats Autònomes, com a mostra de confiança i compromís amb la seva aportació professional.