El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) vol transmetre el seu suport i el reconeixement a totes les infermeres i infermers de la demarcació de Barcelona per la professionalitat, implicació i l’especial sobreesforç que estan realitzant per tenir cura de la població, malgrat el cansament i l’estrès, en la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19. 

Posicionament del COIB en relació a la situació de les infermeres i infermers a causa de la pandèmia ocasionada pel COVID-19

La situació actual constitueix una crisi sanitària d'enorme magnitud pel gran nombre de persones afectades i el risc de col·lapse del sistema de salut. La pandèmia evoluciona de manera contínua i sovint imprevista, la qual cosa està requerint que les diferents administracions competents adoptin tant mesures com protocols de salut dinàmics.
Ens preocupa especialment la manca de material d’equips de protecció individual (EPI) i de professionals. A la ja històrica baixa dotació d’infermeres se suma ara les que estan en quarantena per contagi o per exposició al coronavirus.
La manca d’EPI que pateixen molts centres està fent que les infermeres hagin d’atendre persones amb mitjans que no són adients, cosa que implica un risc per a la seva salut i la de les persones que atenen. Destaca especialment la manca de dotació d’equips de protecció individuals als centres socials i de col·lectius vulnerables com els centres d’atenció geriàtrica i sociosanitària. Cal recordar que els centres tenen l’obligació de seguir els protocols establerts per l’autoritat competent en màteria sanitària, i els seus serveis de prevenció han de garantir la seguretat dels professionals sanitaris i vetllar pel compliment d'aquests protocols.
Pel que fa a la dotació d’infermeres i infermers, a l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, s'adopten les següents mesures especials en matèria de recursos humans i de mitjans, en desenvolupament i aplicació d’allò que es preveu al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 


a)    En referència a la formació sanitària especialitzada (infermeres internes residents, IIR) s'estableixen diferents mesures:

 1. Les residents de darrer any de formació de les especialitats d’Infermeria del Treball, Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Geriàtrica i Infermeria Pediàtrica passen a prestar serveis a les unitats on es necessiti un reforç de personal derivat de les necessitats assistencials que determini la direcció del centre a què pertanyi la Unitat Docent, prèvia suspensió de les rotacions en curs o programades, d’acord amb el seu itinerari docent.
 2. Per al desenvolupament d’aquests serveis, es percebrà un complement retributiu equiparable a la categoria del grup professional 2.2 (personal assistencial titulat de grau mitjà (AS-TGM)), d’acord amb la classificació professional del II Conveni SISCAT, o una categoria equivalent en l’àmbit de les entitats amb conveni propi.
 3. Pel que fa a les IIR de les especialitats d’Infermeria de Salut Mental i d’Infermeria obstetrico-ginecològica, el COIB demana que es contempli la contractació com a infermeres de suport en aquestes àrees i no pas com a infermeres en formació. Hauràn de gaudir de les mateixes condicions, a la mateixa institució a la que estiguin vinculades, i tal com s’han establert per la resta d’especialitats. 

b)    Quant a la reincorporació d’infermeres i infermers en situació de jubilació menors de 70 anys, segons l’Ordre SND/232/2020, podran ser incorporats per l’autoritat competent, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya. A més, s’estableix que aquestes persones prestin els seus serveis als centres d’atenció primària, realitzant funcions de triatge i d’atenció domiciliària.

Creiem del tot necessari instar el Govern i les institucions sanitàries que no ubiquin aquests professionals més grans de 65 anys en llocs que impliquin un tracte directe amb altres persones, donat el perill que comporta la infecció en un col·lectiu en edat de risc. Els seus coneixements i experiència són molt útils i necessaris, però la seva protecció ha de ser una prioritat. Per això, el més adient seria ubicar-los en llocs de gestió, suport i consultoria sanitària.

En qualsevol cas, abans que s’incorporin al servei actiu, les infermeres i els infermers jubilats hauran d’acreditar que no pateixen patologies de risc. Al mateix temps, els professionals que decideixin reincorporar-se, hauran d’accedir preferiblement a fórmules de treball a distància o que impliquin molt pocs desplaçaments. 

En el cas de la prestació de serveis de manera presencial, es prioritzarà que el personal jubilat reincorporat al servei actiu presti els serveis als CAP, per reduir la càrrega assistencial d'aquest àmbit, realitzant funcions de triatge i atenció domiciliària, relacionades amb l’atenció a la Covid-19.

c)    Quant a la contractació d’estudiants de quart curs del Grau d’Infermeria, volem recordar que aquestes persones encara no disposen del títol oficial i no tenen la capacitat legal de poder exercir les funcions d’una infermera titulada.

El contracte d’aquestes persones haurà de preveure de manera expressa que les funcions que ha de desenvolupar l’estudiant contractat són les anomenades d’auxili sanitari, regulades a l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, com a funcions de caràcter excepcional per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en qualitat de reforç i sota la supervisió d’un professional sanitari. 
Atenent a l’evolució de la pandèmia i als problemes detectats als centres assistencials, el dia 13 de març, el COIB va crear una Comissió de Crisi per tal de donar resposta a les necessitats de les infermeres i de la ciutadania a través de les següents accions:   

 • La creació d’un canal informatiu directe per a les infermeres i els infermers, per atendre i resoldre neguits, dubtes i suggeriments relacionats amb la crisi de salut publica provocada per la Covid-19, a través del telèfon 649 505 052 (de 9 a 20 h) i de l’adreça de correu electrònic coronavirus@coib.cat 
 • L’exigència al Departament de Salut del Govern de Catalunya i ara al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya que es garanteixin els equips de protecció individuals i col·lectius necessaris perquè les infermeres i infermers puguem continuar donant el millor servei a la ciutadania, amb les màximes garanties de seguretat.
 • La creació d’un sistema de registre per ajudar a la localització d’infermeres i d’estudiants d’infermeria per col·laborar amb els centres sanitaris i sociosanitaris, directament o a través del Sistema Català de Salut. 
 • La instauració de la col·legiació gratuïta per a les infermeres voluntàries i jubilades que s’incorporin al Sistema Català de Salut durant l’emergència sanitària, amb l’objectiu d’assegurar la seva cobertura de responsabilitat civil. 
 • L’oferiment d’un servei de suport psicològic a les infermeres i infermers que es trobin en una situació de patiment emocional, degut a les situacions d’aïllament o contagi. El servei l’ofereixen professionals de la Fundació Galatea per via telefònica o per videoconferència. 
 • La creació d’un espai al web amb informació relacionada amb el coronavirus
 • El reforçament de la formació per facilitar la millor implementació dels protocols d’actuació, utilitzant eines tecnològiques i metodologies en línia.
 • La col·laboració amb altres col·legis professionals per coordinar accions conjuntes.
 • La realització d’accions de divulgació i educació sanitària a la ciutadania, a través dels diferents canals de comunicació del COIB i de la participació en diversos mitjans de comunicació.
 • La visibilització a través dels mitjans de comunicació de la situació actual i les competències infermeres en la gestió de la pandèmia.
 • L’establiment de vies de contacte permanent amb les autoritats sanitàries del país, participant en les comissions de crisi del Departament de Salut i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per analitzar la situació i avançar en el desenvolupament de totes les mesures que puguin ser necessàries.
 • L’atenció a totes les qüestions que, des d’un punt de vista ètic i deontològic, es puguin generar durant aquest periode de pràctica assistencial condicionada a la realitat de la pandemia per la COVID-19. 

En aquest moment, seguim duent a terme diversos serveis i activitats a mesura que avança la pandèmia.
A nivell poblacional, per tal de controlar la pandèmia, s’estan prenent mesures extraordinàries com el confinament i la interrupció d’activitats escolars, culturals i empresarials. Seguint les recomanacions dels experts, sol·licitem a les administracions competents que prenguin mesures més dràstiques com realitzar un confinament total, excepte en el cas dels serveis essencials, per disminuir la propagació del coronavirus. 
També volem fer una crida a les autoritats competents per vetllar per l’impacte secundari que aquesta situació pot generar en totes les persones, però especialment en aquelles que són més vulnerables, i que pateixen pobresa, marginació i desigualtat social. 

Totes i tots hem d’assumir les nostres responsabilitats per aconseguir detenir la propagació del coronavirus. Per això, recomanen a tota la població de la demarcació de Barcelona que resti confinada a casa.

 

Fotografia: Hospital Clínic