Què és la infermeria?

Des de sempre la professió d'infermeria ha estat dedicada a tenir cura de les persones i acompanyar-les en aquelles situacions de salut en que no poden sortir-se'n per elles mateixes.

En el desenvolupament de la professió d'infermeria s'ha passat per diverses etapes en les que les tecnificacions dels processos assistencials han guanyat espais a l'atenció a les persones, esbiaixant fortament la finalitat de la professió d'infermeria. Això ha succeït simultàniament amb el gran desenvolupament dels hospitals amb alta tecnologia i l'hospital centrisme com eix vertebrador del sistema sanitari.

Però cal recuperar l'equilibri entre la necessària tecnificació d'aquells processos i els aspectes més relacionals que composen el que avui entenem per «tenir cura de les persones», activitat específica i pròpia de la infermera tant quan treballa de forma individual o formant part dels equips de salut.

Per a la infermera, a l'igual que per les altres professions sanitàries és el ciutadà/usuari/pacient, l'objectiu referència de la seva raó de ser professional fent-se necessària per tant la col·laboració efectiva de l'equip en donar resposta a les seves necessitats.

Aquesta col·laboració efectiva entre els professionals de la salut passa pel reconeixement recíproc de les aportacions imprescindibles i pròpies que en el procés d'atenció al ciutadà fa cada professional i amb les que cadascun contribueix a l'esforç comú, entenent que són ells, els ciutadans, i no els professionals ni les estructures sanitàries el centre de totes les actuacions sanitàries.

És a partir d'aquesta primera reflexió, que queden explicitats dos conceptes cabdals, el ciutadà com a eix central del sistema i la col·laboració dels professionals per tal de donar resposta a les seves necessitats quan el grup de treball es creu capaç de definir la professió d'infermeria tal com s'exposa a continuació:

Per al grup de treball, la infermeria es defineix i caracteritza per:

Ser una professió de serveis, que proporciona cures d'infermeria aplicant els coneixements i tècniques específiques de la seva disciplina i es basa en el coneixement científic i se serveix del progrés tecnològic, així com dels coneixements i les tècniques derivades de les ciències humanes. físiques, socials i biològiques.
Actuar centrant-se en l'atenció a la persona, la família i la comunitat.
Tenir en compte a la persona com a subjecte d'emocions, relacions socials i vincular-se a un sistema de valors personal.
Acceptar la responsabilitat i ostentar l'autoritat necessària en la prestació directa de les cures d'infermeria. Per tant el professional exerceix de forma autònoma la infermeria en el si d'un equip de salut (entès aquest com a lloc d'intercanvi i anàlisi de l'activitat dels professionals per aconseguir una assistència integral i integrada).
Tenir un sòlid compromís amb la societat per tal de donar una resposta ajustada a les seves necessitats. La infermeria ajuda a les persones, família i grups a determinar i aconseguir el seu potencial físic, mental i social contribuint a la millora de la qualitat de vida. Aquestes activitats les desenvolupa en el marc d'una societat en canvi permanent i es veu influenciada per un conjunt de factors socials, econòmics, culturals i polítics.


Competències: Què són i per a què serveixen

Què són?

Un cop definit el marc de la professió, el següent pas implicava definir que era una competència. En base a la documentació utilitzada, s'ha definit com a competència d'infermeria:

Aquell conjunt d'habilitats, actituds i coneixements i els processos complexes per a la presa de decisions que permet que l'actuació professional estigui en el nivell exigible en cada moment.

Aquesta definició implica la capacitat per dur a la pràctica els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies de la professió d'infermeria, al servei de la resolució i prevenció d'un problema de salut.

Així doncs, aquesta definició fa clarament referència a un saber fer, el qual es pot estructurar, com a mínim, en tres grans dimensions:

 • Conceptuals o pensament crític (Coneixements, presa de decisions, anàlisi i formulació de problemes, etc.)
 • Interpersonals (valors, actituds, etc.)
 • Tècniques (destreses, habilitats tècniques, etc.)

 

També, aquestes competències poden expressar-se en termes de responsabilitat respecte de:

 • Els pacients / usuaris / clients,
 • Un mateix,
 • L'equip de salut,
 • La professió,
 • La comunitat i la societat. 

Per a què serveixen?

Entenem que la definició de les competències de la professió és una necessitat indiscutible, ja sigui des de la perspectiva educativa, de planificació i gestió de serveis sanitaris, com de la regulació del dret a l'exercici de la professió. Tenir les competències definides permet:

 • Reflexionar sobre el propi treball.
 • Monitoritzar la qualitat dels serveis que es presten.
 • Facilitar la definició dels objectius educatius a les institucions docents.
 • Especificar els nivells exigibles en cada una de les fases formatives i de responsabilitat en l'exercici de la professió.
 • Tenir un marc de referència dels sistemes avaluadors i de titulació.
 • Una major mobilitat i flexibilitat intraprofessional (inclosa la lliure circulació de professionals).
 • Orientar la formació continuada.
 • Detectar els potencials dels professionals.
 • Estructurar les carreres professionals en les organitzacions d'acord al nivell competencial.
 • Permet una gestió per competències dels recursos humans.
 • Apropar els serveis d'infermeria a la població per donar una resposta adient a les seves necessitats.