Aquest glossari concreta el sentit d’alguns termes o expressions que, a causa de la seva freqüència o rellevància en el text, requereixen una major precisió per tal d’interpretar-lo convenientment.

Adequació de l’esforç terapèutic / limitació de l’esforç terapèutic

Suspensió o no aplicació dels tractaments mèdics i/o de les tècniques de manteniment artifi cial de la vida, com ara la nutrició enteral o parenteral, quan aquestes mesures no poden millorar la situació o problema de salut de la persona, ni tampoc la seva qualitat de vida.

Aprenentatge

Procés educatiu que té com a fi nalitat adquirir nous coneixements, habilitats i/o actituds. Aquest procés és signifi catiu quan l’aprenentatge provoca un canvi en la conducta.

Autonomia

Capacitat per actuar de forma lliure; és a dir, prendre decisions i obrar d’acord amb els valors, les creences i els interessos personals.

Consell de Col·legis Professionals

Organització professional democràtica que, d’una banda, té per fi nalitat vetllar perquè la població rebi un exercici professional adequat als seus interessos i necessitats i, de l’altra, té la responsabilitat de representar els professionals, garantir-ne els drets i defensar la professió. El col·legi professional defi neix, de forma col·legiada, els estàndards i els deures ètics de la bona pràctica professional i vetlla pel seu compliment.

Competència professional

Conjunt d’habilitats, actituds i coneixements per a la presa de decisions que permet que l’actuació professional estigui en el nivell exigible en cada moment (Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut: 1997).

Compromís professional

Vinculació amb els valors de la professió. La infermera, en el decurs de la seva experiència, va adquirint la capacitat de compromís per materialitzar els valors de la professió, desenvolupar-los i adaptar-los a les situacions canviants.

Confidencialitat

Compromís ètic i legal de no divulgar la informació obtinguda a través de l’exercici de la professió, amb l’objectiu de protegir la intimitat de la persona.

Consentiment informat

Autorització d’una intervenció i/o cura per una persona competent, després d’haver estat informada adequadament.

Creences morals

Valors als quals una persona s’adhereix i que donen sentit a la seva vida i condueixen la seva conducta. Es desenvolupen en el si de les cultures i els grups socials.

Cures compassives

Cures capaces de comunicar mitjançant la paraula i el llenguatge corporal l’esperança i la intenció d’alleugerir el patiment d’una altra persona. La compassió ha de coexistir amb la competència (Code de déontologie des infi rmières et infi rmiers du Canada: 2008). “La compassió és un procés relacional en el qual hom s’adona del patiment de l’altre i experimenta una sensació emocional envers el patiment que l’indueix a actuar, per tal d’alleugerir i mitigar el dolor” (Dutton, J., Lilius, J. i Kanov, J.: 2007).