18 de juliol de 2019

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha fet pública la plantilla de respostes definitives correctes del qüestionari corresponent a la primera prova de l’oposició de la convocatòria DSI-T.LLIURE-2018. També ha donat les indicacions per a l’acreditació del nivell de català i ha informat que la prova de català es convocarà durant la setmana del 30 de setembre al 4 d’octubre.

Publicades les respostes definitives de la primera prova de les oposicions de l’ICS i com acreditar el nivell de català

Una vegada estudiades i resoltes les al·legacions presentades per les persones aspirants contra determinades preguntes del qüestionari d’examen i contra la plantilla amb les respostes correctes del primer exercici (qüestionari tipus test) i segon exercici (supòsits pràctics) corresponents a la primera prova de l’oposició de la convocatòria de referència, d’acord amb el que preveu la diligència de data 13 de maig de 2019 i el previst a la base 8 de la convocatòria i la base 1.10 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

Les persones interessades que estiguin en desacord amb les plantilles modificades d’acord amb l’establert als apartats 1r i 2n de la diligència del tribunal i que per tant, esdevenen definitives, disposaran d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta diligència per interposar recurs d’alçada davant el director gerent de l’Institut Català de la Salut.

Per consulta la diligència del tribunal clica al següent enllaç clicant a sobre de la convocatòria que s’anomena DSI-LLIURE-2018 (a l’apartat: proves) fent clic al següent enllaç.

Per tal de saber com al·legar el nivell C de català, heu de consultar l’annex 4 de la mateix diligència, on també s’indica que la data de la prova de català es convocarà durant la setmana del 30 de setembre al 4 d’octubre.