L’Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha publicat el document de bones pràctiques de la Gestió Infermera de la Demanda (GID). Aquest treball reconeix la GID com a una iniciativa innovadora en gestió i un instrument de valor pel sistema de salut. Diverses entitats, entre elles el COIB, han participat en l’elaboració d’aquest treball.

L’OIGS publica el document de bones pràctiques de la Gestió Infermera de la Demanda, un nou pas per afermar la seva implementació a l’atenció primària

El document «Bones pràctiques: Gestió Infermera de la Demanda» té la voluntat d’identificar els trets diferencials i els resultats de les millors experiències que s’estan duent a terme en el sistema sanitari i estendre-les al conjunt del sistema. La GID fa anys que forma part de la cartera de serveis de molts centres d’Atenció Primària de Salut (APS) però no va ser fins el 2016 que es van culminar els acords professionals en el sí del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), amb les directrius i el desenvolupament operatiu de la GID.

La GID és la resposta que donen les infermeres a les persones que realitzen una demanda per diferents motius de consulta i amb diverses situacions de salut. La infermera valora de manera integrada les necessitats de la persona i emet un judici clínic identificant les causes i proposant un pla terapèutic per resoldre el problema. La metodologia pròpia que utilitzen s’anomena procés infermer. La infermera gestiona la demanda identificant problemes i/o situacions, de vida o de salut; emetent un judici professional, dins del seu àmbit de competència i desenvolupant activitats d’assessorament i d’educació per la salut i proposant les mesures necessàries fins a la resolució del problema, resolent i/o derivant a la persona atesa a un altre professional o dispositiu.

L’estudi publicat per l’OIGS s’ha centrat en identificar aspectes facilitadors que permetin augmentar i millorar la implementació del model de Gestió Infermera de la Demanda (GID) a partir de les experiències de diferents equips que la tenen implementada i amb la col·laboració de l’ICS i l’AIFiCC.

Els resultats de l’estudi mostren la necessitat de millorar els recursos i metodologies que es fan servir per poder avaluar l’impacte sobre els costos, el personal i sobre la població. En aquest sentit, proposa elements facilitadors i eines que es poden aplicar per aconseguir implementar la GID a tot el sistema i recollir-ne els resultats i beneficis per al propi sistema i per a la ciutadania.
L’estudi també aporta informació sobre la cerca bibliogràfica d’estudis de costos de la Gestió Infermera de la Demanda. Afirma que «tot i que l’evidència és moderada en estudis realitzats amb la població general, quan es fa referència a l’atenció a pacients crònics la intervenció de la gestió infermera de la demanda en atenció primària, evidencia resultats positius en la majoria d’estudis. En general els estudis mostren que el servei d’atenció d’infermeria és més efectiva que la dels metges en promoure l’adherència dels pacients als tractaments i resultats de major satisfacció. Pel que fa a la qualitat l’atenció rebuda pels pacients els resultats mostren que el l’atenció infermera és tant o més efectiva.» D’aquesta revisió es conclou, però, que no es poden extreure conclusions de cost-efectivitat per poca evidència o per limitacions metodològiques d’aquests estudis.

Accions des del COIB per impulsar la implementació de la GID

En aquest procés d'afermar la implementació de la GID a l'atenció primària de salut, el COIB treballa des de fa anys en diferents línies estratègiques, junt amb el mateix CCIIC i l'AIFiCC per a reforçar aspectes com la formació a infermeres i infermers, el seguiment dels indicadors o l'assessorament professional sobre aquesta qüestió. 

Fa un mes, la Vocalia d’Infermeria Familiar i Comunitària del COIB i l’Associació d’Infermeria familiar i comunitària de Catalunya (AIFiCC) van organitzar una jornada de treball sobre la Gestió Infermera de la Demanda (GID), per analitzar els diferents esculls intrínsecs i extrínsecs que té la implementació de la GID i recollir les reflexions, millores, innovacions i experiències de les infermeres i infermers. 

L’OIGS publica el document de bones pràctiques de la Gestió Infermera de la Demanda, un nou pas per afermar la seva implementació a l’atenció primària


 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres